free download 78 travel guides written by experts

Proiect pentru o Uniune economica si monetara profunda si veritabila:

lansarea unei dezbateri la nivel european

Comisia Europeană a adoptat un proiect pentru o Uniune Economică și Monetară (UEM) profundă și veritabilă, care oferă viziunea unei arhitecturi puternice și stabile în domeniile financiar, bugetar, economic și politic.

În comentariul formulat în legătură cu acest proiect, José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a afirmat:„Avem nevoie de o Uniune Economică și Monetară profundă și veritabilă pentru a depăși criza de încredere care ne afectează economiile și aduce prejudicii mijloacelor de subzistență ale cetățenilor noștri.Trebuie să demonstrăm, în mod concret, că europenii doresc să rămână uniți și să avanseze cu hotărâre către consolidarea arhitecturii din domeniile financiar, bugetar, economic și politic, care stă la baza stabilității monedei euro și a Uniunii noastre în ansamblu ei.”

În cadrul unei UEM profunde și veritabile, toate deciziile majore de politică economică și bugetară adoptate de statele membre ar face obiectul unei coordonări, aprobări și supravegheri mai aprofundate la nivel european.Proiectul trasează calea către o UEM profundă și veritabilă, ceea ce implică adoptarea unor măsuri progresive pe termen scurt, mediu și lung.O parte dintre măsurile prevăzute în proiect pot fi realizate pe baza tratatelor actuale, pe când altele necesită modificări la nivelul tratatelor.

● Pe termen scurt (în următoarele 6 – 18 luni), ar trebui să se acorde prioritate punerii în aplicare a reformelor în materie de guvernanță, asupra cărora s-a convenit deja (pachetul de șase propuneri legislative) sau asupra cărora urmează să se ajungă la un acord în scurt timp (pachetul de două propuneri legislative). Statele membre ar trebui, de asemenea, să depună eforturi în vederea încheierii, până la sfârșitul anului, a unui acord privind un mecanism de supraveghere unic pentru bănci. O uniune bancară eficace ar necesita nu doar crearea unui mecanism de supraveghere unic, ci și, după adoptarea acestuia, a unui mecanism de rezoluție unic care să se ocupe de băncile confruntate cu dificultăți. Odată ce va fi încheiat un acord privind CFM, va fi necesară consolidarea într-o mai mare măsură a cadrului de guvernanță economică, prin crearea unui „instrument de convergență și competitivitate” în cadrul bugetului UE, separat de cadrul financiar multianual, pentru a sprijini punerea în aplicare în timp util a reformelor structurale importante pentru statele membre și pentru buna funcționare a UEM. Acest sprijin ar fi bazat pe angajamentele prevăzute în „înțelegerile contractuale” încheiate între statele membre și Comisie.

● Pe termen mediu (18 luni – 5 ani), consolidarea suplimentară a dirijării colective a politicii bugetare și economice, inclusiv a politicii fiscale și a celei de ocupare a forței de muncă, ar fi însoțită de o capacitate bugetară sporită. Capacitatea bugetară specifică pentru zona euro ar trebui să se bazeze pe resurse proprii și să ofere sprijin suficient pentru reformele structurale esențiale din cadrul marilor economii aflate sub tensiune. Instrumentul de convergență și competitivitate ar putea servi drept bază pentru constituirea acestei capacități, însă acesta ar beneficia de pe urma unor temeiuri noi și specifice introduse în tratate. De asemenea, ar putea fi avută în vedere atât crearea unui fond de rambursare a datoriei care să facă obiectul unei condiționalități stricte, cât și emiterea de euro-obligațiuni, pentru a contribui la reducerea datoriei și la stabilizarea piețelor financiare. Funcția de monitorizare și de gestionare în cazul capacității bugetare și al altor instrumente ar trebui să fie asigurată de o trezorerie a UEM din cadrul Comisiei.

● Pe termen lung (peste 5 ani), pe baza punerii în comun adecvate a suveranității, a responsabilității și a solidarității la nivel european, ar trebui să fie posibilă stabilirea unui buget autonom pentru zona euro, care să ofere Uniunii economice și monetare capacitatea bugetară necesară pentru a putea sprijini statele membre afectate de șocurile economice. Un cadru de guvernanță economică și bugetară profund integrat ar putea permite emisiunea comună de titluri de datorie publică, ceea ce ar îmbunătăți funcționarea piețelor și realizarea politicii monetare. Aceasta ar reprezenta etapa finală a realizării UEM.

Unele dintre măsurile necesare pot fi adoptate în cadrul limitelor impuse de tratatele în vigoare.Altele vor necesita modificarea tratatelor actuale și acordarea de noi competențe Uniunii.Acest lucru trebuie să se bazeze pe următoarele principii de bază.

● În primul rând, aprofundarea UEM ar trebui să se bazeze pe cadrul instituțional și juridic stabilit de tratate.

● În al doilea rând, procesul de integrare în zona euro trebuie să fie mai rapid și mai profund decât procesul de integrare în UE în sens larg, menținându-se în același timp integritatea politicilor adoptate de cele 27 de state membre împreună, în special piața unică. Aceasta înseamnă că, dacă este cazul, alte state membre ar trebui să poată participa la măsurile adoptate cu privire la zona euro.

● Într-adevăr, deși tratatele prevăd faptul că o serie de norme se aplică numai statelor membre care fac parte din zona euro, actuala configurație a zonei euro are doar un caracter temporar, deoarece toate statele membre, cu excepția a două dintre acestea (Danemarca și Regatul Unit), sunt menite să devină membre cu drepturi depline ale UEM, în temeiul tratatelor.

● Creșterea responsabilității democratice trebuie să însoțească orice modificare a tratatelor care conferă Uniunii Europene competențe supranaționale suplimentare. O modalitate de consolidare a legitimității UE ar fi extinderea competențelor Curții de Justiție.

Etapele următoare

Proiectul reprezintă contribuția Comisiei la raportul „celor patru președinți” privind etapele următoare ale Uniunii Economice și Monetare.Versiunea finală a raportului este în curs de elaborare de către președintele Consiliului European, în colaborare cu președintele Barroso, președintele Băncii Centrale Europene și președintele Eurogrupului, și va fi discutată în cadrul Consiliului European din 13-14 decembrie.

Context

Dezbaterile privind modalitățile de consolidare a guvernanței economice s-au accelerat începând din mai 2010, când Comisia a propus o strategie pentru consolidarea guvernanței economice în Europa (MEMO/10/204).Aceasta a condus la adoptarea unui pachet de șase propuneri legislative („six pack”), care a intrat în vigoare în decembrie 2011 (MEMO/11/898).De asemenea, Comisia a contribuit la mai multe rapoarte privind UEM, în colaborare cu președintele Consiliului European:raportul grupului operativ privind guvernanța economică (octombrie 2010), „Către o Uniune economică mai puternică” (decembrie 2011) și raportul intermediar al „celor patru președinții” „Către o veritabilă Uniune economică și monetară” (octombrie 2012).

Pagini Utile

● Pagina de internet a președintelui Barroso:
//ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm
● Proiect pentru o Uniune Economică și Monetară (UEM) profundă și veritabilă – întrebări frecvente:
MEMO/12/909

● Conferință de presă: pagina de internet a EbS

Bucuresti, 29.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *