Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Comisia prezinta noi masuri si identifica principalele posibilitati pentru o redresare a UE

generatoare de locuri de munca

Având în vedere că șomajul în UE atinge niveluri-record, iar perspectivele economice pentru următoarele luni sunt sumbre, Comisia Europeană a prezentat o serie de măsuri concrete pentru impulsionarea creării de locuri de muncă. Propunerea se concentrează asupra cererii de noi locuri de muncă și stabilește modalități prin care statele membre să încurajeze angajarea de lucrători prin reducerea impozitării veniturilor salariale sau printr-o mai bună sprijinire a întreprinderilor nou înființate. De asemenea, aceasta identifică domeniile cu cel mai mare potențial de creare de locuri de muncă pentru viitor: economia ecologică, serviciile de sănătate și TIC. Comunicarea privind politica în domeniu subliniază necesitatea creșterii ocupării forței de muncă și dimensiunii sociale a guvernanței UE și stabilește modalități de implicare mai aprofundată a reprezentanților angajatorilor și lucrătorilor în stabilirea priorităților UE.

Președintele Barroso a declarat: „Europa are nevoie de o strategie de creare de locuri de muncă ca răspuns la ratele inacceptabile ale șomajului cu care se confruntă. UE are un uriaș potențial neutilizat în ce privește încurajarea pieței în această direcție. Împreună, sectoarele economiei ecologice, al sănătății și al noilor tehnologii vor genera, în anii care vin, peste 20 de milioane de locuri de muncă noi. Statele membru trebuie să profite de aceste posibilități, mobilizând resursele existente și stimulând piața internă a muncii, în strânsă colaborare cu partenerii sociali. Putem realiza toate acestea, împreună”.

La prezentarea noului pachet la Strasbourg, László Andor, comisar UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Nivelul actual al șomajului în UE este dramatic și inacceptabil. Crearea de locuri de muncă trebuie să devină cu adevărat o prioritate europeană”. La care a adăugat: „Dacă dorim să ne reluăm creșterea și să facem față cu succes modificărilor structurale majore, precum ecologizarea economiei, o populație în curs de îmbătrânire și schimbările tehnologice, UE are nevoie de o piață a muncii europeană dinamică și incluzivă”.

Conținutul pachetului privind ocuparea forței de muncă

1. Pachetul privind ocuparea forței de muncă îndeamnă statele membre să-și consolideze politicile naționale de ocupare a forței de muncă. Acesta cuprinde în special propuneri pentru statele membre privind:
* instituirea condițiilor adecvate pentru crearea de locuri de muncă și pentru stimularea cererii în domeniu, cum ar fi subvențiile pentru angajările care presupun crearea de noi locuri de muncă, o reorientare fiscală (neutră din punct de vedere bugetar) dinspre impozitarea veniturilor salariale înspre taxele de mediu sau susținerea activităților independente;
* exploatarea principalelor domenii cu potențial important de creare de locuri de muncă pentru viitor, precum economia ecologică, în cadrul căreia s-ar putea crea 20 de milioane de locuri de muncă până în 2020, includerea locurilor de muncă ecologice în planurile naționale privind locurile de muncă, precum și consolidarea competențelor ecologice;
* îmbunătățirea planificării și prognozelor privind forța de muncă în domeniul sănătății, pentru a corela mai bine cererea și oferta de specialiști și, în același timp, pentru a le oferi acestora perspective de locuri de muncă pe termen lung și pentru a stimula schimburile privind strategii inovatoare și eficiente de recrutare și reținere a lucrătorilor din domeniul sănătății. Comisia lansează, de asemenea, o consultare privind posibilitățile de angajare în domeniul serviciilor destinate persoanelor și gospodăriilor;
* susținerea creșterii numerice a forței de muncă înalt calificate în domeniul TIC și promovarea competențelor digitale ale ansamblului forței de muncă.

2. Comunicarea stabilește, de asemenea, domeniile-cheie care necesită o reformă, astfel încât piețele muncii să devină mai dinamice și mai incluzive și, astfel, mai rezistente la schimbările economice. Aceste propuneri includ:
* desprinderea de învățăminte în urma crizei, precum stimularea flexibilității interne pentru a reduce nesiguranța locurilor de muncă și costurile fiscale;
* stabilirea unor salarii decente și care să poată fi susținute pe termen lung și evitarea capcanei salariilor scăzute;
* asigurarea utilizării unor acorduri contractuale corespunzătoare pentru a împiedica folosirea excesivă a altor contracte decât cele standard. Comisia subliniază, de asemenea, necesitatea de a oferi șanse tinerilor, precum și de a dezvolta învățarea pe tot parcursul vieții, care este esențială pentru siguranța locurilor de muncă și pentru productivitate;
* cu 4 milioane de locuri de muncă încă vacante în întreaga UE, „pachetul privind ocuparea forței de muncă” îndeamnă la mai multe investiții în competențe, pentru a oferi soluții la discrepanțele dintre cererea și oferta de competențe pe piețele forței de muncă din Europa, precum și o mai bună anticipare a competențelor necesare. Pachetul propune instrumente specifice pentru a îmbunătăți recunoașterea competențelor și a calificărilor și a stimula colaborarea dintre lumea educației și cea a muncii.

3. „Pachetul privind ocuparea forței de muncă” urmărește, de asemenea, crearea unei adevărate piețe europene a muncii:
* pentru îmbunătățirea mobilității lucrătorilor, Comisia este pe deplin hotărâtă să înlăture obstacolele juridice și practice din calea liberei circulații a lucrătorilor, de exemplu prin îmbunătățirea transferabilității drepturilor de pensie, a tratamentului fiscal al lucrătorilor transfrontalieri sau a nivelului de conștientizare a drepturilor și obligațiilor. Ea le solicită statele membre să permită exportarea prestațiilor de șomaj pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă într-o altă țară (pentru o perioadă de până la 6 luni). De asemenea, Comisia trimite un mesaj puternic guvernelor, cerându-le să elimine restricțiile privind accesul pe piața forței de muncă pentru lucrătorii din Bulgaria și România și să permită resortisanților din alte state membre să aibă acces la locurile de muncă din sectorul public;
* pentru îmbunătățirea corelării dintre locurile de muncă și persoanele aflate în căutarea acestora, pachetul propune transformarea portalului EURES dedicat celor care caută un loc de muncă într-un adevărat instrument european de plasament și recrutare și prevede (începând cu 2013) crearea unor aplicații online inovatoare, care să le ofere instantaneu utilizatorilor o hartă europeană clară a ofertelor europene de locuri de muncă.

4. În sfârșit, pachetul privind ocuparea forței de muncă pregătește terenul pentru o mai bună coordonare și monitorizare a politicilor de ocupare a forței de muncă la nivelul UE, în conformitate cu principiile UE de guvernanță economică. Din 2013, ca parte a semestrului european, Comisia intenționează să introducă o „tabelă de marcaj” pentru a păstra evidența progresului statelor membre în procesul de punere în aplicare a planurilor naționale privind locurile de muncă. Pentru sporirea implicării UE și a partenerilor sociali naționali în elaborarea politicilor de ocupare a forței de muncă, Comisia a prezentat planuri de schimburi de opinii și de monitorizare a evoluțiilor salariale la nivelul UE. În sfârșit, pachetul subliniază importanța legăturii dintre politicile și instrumentele financiare ale UE (precum Fondul social european) în susținerea priorităților și a reformelor țărilor în ceea ce privește ocuparea forței de muncă.

Context

Pachetul va fi discutat în cadrul unei conferințe la nivel înalt privind ocuparea forței de muncă, ce va avea loc la 6-7 septembrie și este menită să mobilizeze toți partenerii în vederea punerii în aplicare a măsurilor anunțate. Pachetul actual privind ocuparea forței de muncă cuprinde o comunicare privind politica în domeniu a Comisiei, intitulată „Către o redresare generatoare de locuri de muncă” și nouă documente de lucru ale serviciilor Comisiei, dintre care două sunt documente consultative:

* Tendințele și provocările pieței muncii (document de analiză);
* Un cadru de calitate pentru stagii (document consultativ);
* Punerea în aplicare a inițiativei „Oportunități pentru tineret” – primii pași (raport intermediar);
* Exploatarea potențialului de ocupare a forței de muncă al creșterii ecologice;
* Exploatarea potențialului de ocupare a forței de muncă al TIC;
* Un plan de acțiune pentru forța de muncă din domeniul sănătății din UE;
* Forța de muncă din domeniul serviciilor pentru gospodării (document consultativ);
* Piețe ale forței de muncă deschise, dinamice și inclusive (evaluarea conceptului de flexicuritate);
* Reforma serviciilor europene de plasare a forței de muncă pentru a răspunde obiectivelor Europa 2020 (detalii privind reforma EURES).

Persoane de contact:
Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)
Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)

Pagini Utile

* Pentru mai multe informaţii legate de subiectul comunicatului, accesaţi:
MEMO/12/252
* Comunicarea „Către o redresare generatoare de locuri de muncă”:
//ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=en
* Toate documentele, inclusiv documentul de lucru al serviciilor Comisiei, sunt disponibile la adresa:
//ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes
* Monitorizarea impactului social al crizei – percepția publică în Uniunea Europeană:
//ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
* Pagina de internet al DG EMPL cu privire la strategia de ocupare a forței de muncă:
//ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=101

Bucuresti, 19.04.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *