free download 78 travel guides written by experts

Stabilirea unei proceduri umane si corecte pentru solicitantii de azil:

Comisia UE propune modificarea sistemului european comun de azil

Comisia Europeană a adoptat astăzi propunerile de modificare a trei dintre instrumentele legislative existente ale sistemului european comun de azil.Directiva privind condiţiile de primire pentru solicitanţii de azil, Regulamentul Dublin, care determină statul membru responsabil de examinarea cererilor de azil şi Regulamentul Eurodac, o bază de date cuprinzând amprentele digitale ale solicitanţilor de azil, care sprijină funcţionarea Regulamentului Dublin. Aceste modificări sunt primele propuneri concrete prezentate de Comisie pentru punerea în aplicare a Planului strategic în materie de azil ( COM (2008) 360 ) şi a Pactul privind imigraţia şi azilul.Obiectivele acestora sunt garantarea faptului că toţi solicitanţii de azil beneficiază de un tratament corect şi egal, indiferent de locul din UE în care introduc cererea de azil, precum şi îmbunătăţirea eficienţei sistemului de azil al UE.

Vicepreşedintele Comisiei, Jacques Barrot, comisarul responsabil pentru libertate, securitate şi justiţie a declarat: „Obiectivul nostru este stabilirea unei proceduri umane şi corecte pentru solicitanţii de azil.Trebuie să asigurăm standarde mai ridicate de protecţie, condiţii mai echitabile şi o eficienţă mai mare a sistemului.”Acesta a adăugat: „Prin modificarea Directivei privind condiţiile de primire, îmbunătăţim condiţiile de viaţă ale solicitanţilor de azil, restrângem detenţia acestora la cazuri limitate şi temeinic justificate, interzicând-o în cazul minorilor, şi abordăm corespunzător nevoile persoanelor vulnerabile, cum ar fi  victimele torturii.Prin modificarea Regulamentelor Dublin şi Eurodac, doresc să asigur o eficienţă şi o corectitudine sporite ale sistemului european de azil.În sfârşit, ca un prin semn de solidaritate internă, am propus înfiinţarea unui mecanism de suspendare a transferurilor Dublin pentru a preveni ca statele membre al căror  sistem de azil  este supus unei presiuni deosebite să nu fie în continuare suprasolicitate.”
   
Directiva privind condiţiile de primire

Propunerea vizează, în special:
– să asigure recurgerea la măsura detenţiei doar în cazuri excepţionale, să prevadă garanţii legale pentru a asigura că detenţia nu este arbitrară şi să garanteze că minorii nu fac obiectul detenţiei decât dacă acest lucru este în interesul superior al acestora (şi că minorii neînsoţiţi nu fac niciodată obiectul detenţiei);
– să asigure înfiinţarea de mecanisme la nivel naţional în vederea identificării rapide, în cadrul procedurii de azil, a persoanelor cu nevoi speciale şi să garanteze disponibilitatea tratamentului adecvat;
– să faciliteze accesul pe piaţa muncii şi să asigure că restricţiile suplimentare impuse de statele membre nu împiedică accesul efectiv la locurile de muncă.

Regulamentul Dublin

Propunerea:
– stabileşte un mecanism de suspendare a transferurilor Dublin în circumstanţe limitate, pentru a preveni ca statele membre  al căror  sistem de azil  este supus unei presiuni deosebite să nu fie în continuare suprasolicitate din cauza acestora;
– asigură ca solicitanţii de azil să nu fie trimişi în state membre unde aceştia nu pot beneficia de un standard adecvat de protecţie, în special în ceea ce priveşte condiţiile de primire şi accesul la procedura de azil;
– clarifică circumstanţele şi procedurile de aplicare a anumitor norme, precum cele care permit statelor membre să îşi asume responsabilităţi în ceea ce priveşte un solicitant de azil din motive umanitare şi caritabile;
– introduce garanţii suplimentare privind dreptul de a introduce apel împotriva deciziei de transfer, pentru a asigura că dreptul la introducerea unei căi de atac este efectiv;
– facilitează dreptul la reîntregirea familiei, în special în ceea ce priveşte un solicitant şi rudele acestuia, între care există o legătură de dependenţă şi în ceea ce priveşte persoanele care beneficiază de o formă de protecţie subsidiară;
– defineşte mai bine normele care se aplică minorilor neînsoţiţi pentru a proteja interesele superioare ale acestora.

Regulamentul Eurodac

Propunerea:
– stabileşte norme care asigură transmiterea cu adevărat promptă a amprentelor la unitatea centrală Eurodac pentru a garanta că statele membre care sunt responsabile de examinarea cererilor în temeiul Regulamentului Dublin sunt corect identificate;
– stabileşte norme tehnice pentru a asigura că statele membre şterg datele care nu mai sunt necesare în scopul în care au fost colectate şi pentru a asigura monitorizarea mai adecvată din partea Comisiei a respectării principiilor privind protecţia datelor;
– clarifică dispoziţiile care permit monitorizarea efectivă din partea Comisiei şi a Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor (AEPD) a accesului autorităţilor naţionale la datele din baza EURODAC.
   
Pentru informaţii suplimentare privind aceste trei propuneri, puteţi consulta documentele conexe Memo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760

Bucuresti, 03.12.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *