free download 78 travel guides written by experts

Mediu: Comisia simplifica normele privind evaluarea impactului proiectelor asupra mediului

Comisia Europeană a prezentat pe 26 octombrie noi propuneri pentru simplificarea legislației privind evaluărilor impactului asupra mediului. Propunerile vizează reducerea sarcinii administrative și facilitarea evaluării impacturilor potențiale ale proiectelor majore, fără a reduce eficacitatea măsurilor existente de protecție a mediului. Nivelurile actuale de protecție a mediului vor fi consolidate, iar întreprinderile ar trebui să dispună de un cadru de reglementare mai armonizat.

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „În ultimii 25 de ani, directiva EIA a contribuit la integrarea aspectelor de mediu în procesul decizional privind proiectele. Astfel s-a îmbunătățit sustenabilitatea a nenumărate proiecte, în timp ce cetățenii au fost responsabilizați, asigurându-se informarea și consultarea lor înainte de luarea deciziilor. Însă este necesar să se remedieze unele lacune, în special în ceea ce privește calitatea procesului de evaluare, pentru a se garanta că proiectele care vor afecta mediul sunt evaluate în mod corespunzător.”

Directiva EIA a intrat în vigoare acum mai bine de 25 de ani. Aceasta a fost modificată de mai multe ori, dar, în urma unei ample consultări a părților interesate, Comisia a decis că este momentul pentru o revizuire exhaustivă, pentru a o adapta la evoluțiile politicii și la cele din domeniile juridic și tehnic. Modificările sunt, de asemenea, orientate spre viitor, iar noile provocări, care sunt importante pentru întreaga UE în domenii precum utilizarea eficientă a resurselor, schimbările climatice, biodiversitatea și prevenirea dezastrelor, vor fi luate în considerare de acum înainte în procesul de evaluare.

Modificările propuse cuprind:
● Ajustarea procedurii prin care se determină dacă este necesară o evaluare a impactului asupra mediului. Astfel se garantează că numai proiectele cu un impact semnificativ asupra mediului fac obiectul acestei evaluări. Proiectele adaptate în scopul reducerii impactul lor asupra mediului și proiectele la scară mică cu efecte locale ar trebui să fie aprobate cu mai multă rapiditate, la un cost mai scăzut, astfel încât autoritățile să dispună de mai mult timp pentru a se concentra asupra evaluării proiectelor majore cu impacturi asupra mediului la scară largă.
● Consolidarea normelor pentru a se asigura ameliorarea procesului decizional și pentru a se evita daunele aduse mediului. Ιmpacturile alternative asupra mediului vor trebui analizate mai sistematic, iar autoritățile competente vor trebui să explice mai clar motivele care stau la baza deciziilor lor.
● Simplificarea diferitelor etape ale procesului EIA, prin introducerea unor termene și a unui nou mecanism care să simplifice procesul în cazul în care sunt necesare mai multe evaluări și sunt implicate mai multe autorități. Aceste schimbări vor asigura un nivel mai ridicat de securitate juridică și vor accelera procesul, fără a compromite calitatea evaluării.

Propunerile sunt rezultatul unui proces de revizuire care a inclus consultări ample și studii privind eficacitatea normelor existente și impactul unor eventuale modificări.

Etapele următoare

Măsurile propuse urmează să fie analizate de Parlamentul European și de Consiliu. După adoptarea textului, acesta va deveni parte din legislația UE.

Context

Obiectivul Directivei EIA este de a se asigura că proiectele susceptibile de a avea un efect semnificativ asupra mediului sunt evaluate în mod adecvat înainte de a fi aprobate. Prin urmare, înainte de luarea oricărei decizii privind aprobarea unui astfel de proiect, se identifică și se evaluează posibilele efecte pe care acesta le-ar putea avea asupra mediului (atât în faza de construcția cât și în cea de exploatare). Inițiatorii de proiecte pot ulterior să le modifice pentru a reduce la minimum efectele negative înainte ca acestea să se producă efectiv, sau autoritățile competente pot introduce în aprobarea proiectului măsuri în vederea evitării, reducerii sau compensării impacturilor asupra mediului.

Directiva asigură, de asemenea, participarea publicului, încă din primele etape, la procedurile de luare a deciziilor în domeniul mediului. În special, cetățenii interesați trebuie să aibă posibilitatea de a prezenta observații autorității competente când toate opțiunile sunt încă deschise, și anume înainte de luarea unei decizii finale cu privire la cererea de aprobare a proiectului. Atunci când aprobă un proiect, autoritatea competentă are obligația de a informa publicul, inclusiv cu privire la măsurile prevăzute pentru a evita, a reduce sau a compensa impacturile asupra mediului.

Pagini Utile

● Pentru informații suplimentare:
//ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
● A se vedea, de asemenea, MEMO Q&A MEMO/12/809

Bucuresti, 30.10.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *