free download 78 travel guides written by experts

Comisia recomanda statelor membre sa instituie mecanisme de actiune colectiva in despagubire

pentru a asigura accesul efectiv la justitie

Comisia Europeană a prezentat o serie de principii comune, fără caracter obligatoriu, privind mecanismele de acțiune colectivă în despăgubire în statele membre, astfel încât cetățenii și întreprinderile să își poată asigura respectarea drepturilor care le sunt conferite prin legislația Uniunii Europene, în cazul în care acestea au fost încălcate. Recomandarea își propune să asigure o abordare orizontală coerentă în materie de acțiuni colective în despăgubire în Uniunea Europeană, însă fără armonizarea sistemelor existente în statele membre. Mecanismele naționale de acțiune în despăgubire ar trebui să fie disponibile în diferite domenii în care legislația UE acordă drepturi cetățenilor și întreprinderilor, în special în ceea ce privește protecția consumatorilor, concurența, protecția mediului și serviciile financiare. Prin recomandarea adresată statelor membre de a pune în aplicare mecanisme naționale de acțiune colectivă, Comisia dorește să îmbunătățească accesul la justiție și, în același timp, să asigure garanții procedurale adecvate, astfel încât să se evite introducerea abuzivă de acțiuni în justiție. Recomandarea completează propunerea de directivă privind acțiunile în despăgubire în domeniul dreptului concurenței și va ajuta persoanele prejudiciate de încălcarea normelor antitrust să obțină o reparare a prejudiciului prin intermediul acțiunilor în instanță existente în statele membre (a se vedea IP/13/525, MEMO/13/531). Recomandarea invită statele membre să instituie mecanisme de acțiuni colective în despăgubire, în timp ce directiva lasă statelor membre opțiunea de a introduce sau nu acțiuni colective în despăgubire în contextul asigurării respectării la nivel privat a normelor în domeniul concurenței.

„Statele membre au tradiții juridice foarte diverse în domeniul acțiunilor colective în despăgubire și Comisia dorește să respecte această diversitate. Obiectul inițiativei noastre este de a spori coerența atunci când se aplică dreptul UE”, a declarat dna Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Această recomandare reprezintă o abordare echilibrată, care vizează îmbunătățirea accesului la justiție al cetățenilor și care se distinge de modelul american de acțiuni colective (așa numitele „class actions”), evitându-se riscul introducerii unor cereri neîntemeiate sau al introducerii abuzive de acțiuni în justiție.”

Joaquín Almunia, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil de politica în domeniul concurenței, a declarat: „Atunci când sunt victime ale încălcării normelor în domeniul concurenței, atât cetățenii, cât și întreprinderile – în special IMM-urile – se confruntă adeseori cu obstacole puternice pentru obținerea unei reparații efective. Pentru depășirea acestor dificultăți, am propus o directivă cu privire la acțiunile în despăgubire în cazuri de încălcare a normelor de concurență. Un prejudiciu poate afecta mai multe persoane prejudiciate, de aceea ar trebui să existe și mecanisme de acțiune colectivă în despăgubire. În consecință, prezenta recomandare constituie o completare utilă, care trimite un mesaj clar statelor membre.”

Comisarul pentru sănătate și protecția consumatorilor, Tonio Borg, a adăugat: „Facem un pas important către un cadru al UE pentru acțiunile colective în despăgubire. Invităm toate statele membre ale UE să ofere consumatorilor din UE instrumentele necesare pentru ca aceștia să își poată asigura respectarea drepturilor și să fie despăgubiți pentru prejudiciul cauzat de actele de încălcare a dreptului UE. Statele membre trebuie să se asigure că procedurile de acțiune colectivă în despăgubire sunt corecte, echitabile, rapide și fără costuri prohibitive.”

Principiile de bază ale recomandării Comisiei

Recomandarea Comisiei invită toate statele membre să dispună de sisteme naționale de acțiune colectivă în despăgubire și stabilește o serie de principii europene comune, pe care aceste sisteme ar trebui să le respecte:
• statele membre ar trebui să dispună de un sistem de acțiuni colective în despăgubire în baza cărora persoanele fizice și juridice să beneficieze de hotărâri judecătorești care să pună capăt actelor de încălcare a drepturilor de care beneficiază în temeiul dreptului UE („acțiuni în încetare”) și să solicite despăgubiri pentru prejudicii cauzate de astfel de încălcări („repararea prejudiciului”), în situația în care un număr mare de persoane sunt afectate de aceleași practici ilegale;
• statele membre trebuie să se asigure că procedurile de acțiune colectivă în despăgubire sunt corecte, echitabile, rapide și fără costuri prohibitive;
• sistemele de acțiune colectivă ar trebui, ca regulă generală, să se bazeze pe principiul „opt-in” (opțiunea de a participa), conform căruia cei care doresc să se constituie ca părți reclamante își exprimă direct consimțământul. Orice excepție de la acest principiu, prevăzută prin lege sau prin hotărâre judecătorească, trebuie să fie temeinic justificată de motive legate de buna administrare a justiției. În paralel, recomandarea subliniază necesitatea de a se furniza informații oricăror potențiali reclamanți care ar dori să adere la acțiunea colectivă;
• Comisia recomandă garanții procedurale importante de natură să asigure că nu există elemente ce pot încuraja recursul abuziv la sistemele de acțiune colectivă în despăgubire. Statele membre ar trebui, de exemplu, să nu permită onorarii legate de obligația de rezultat, întrucât există riscul de a se crea un stimulent pentru abuzuri. În plus, entitățile care îi reprezintă pe reclamanți nu trebuie să aibă scop lucrativ, astfel încât să existe certitudinea că aceste entități urmăresc exclusiv interesul persoanelor afectate în urma unor daune colective. Un alt mod de a împiedica introducerea abuzivă de acțiuni în justiție este interzicerea daunelor punitive care, de obicei, sporesc interesele economice aflate în joc în astfel de acțiuni. În schimb, reclamanții ar trebui să fie despăgubiți integral, atunci când instanța confirmă că cererile lor sunt întemeiate;
• în litigiile colective, rolul central ar trebui să fie îndeplinit de judecător, care ar trebui să gestioneze în mod eficient cauza și să fie vigilent cu privire la orice posibile abuzuri. Comisia nu a exclus finanțarea de către terțe părți în cazul acțiunilor colective în despăgubire la nivel european, dar propune condiții legate în special de transparență, prin care să se asigure că nu există niciun conflict de interese;
• de asemenea, recomandarea promovează mecanismele alternative de soluționare a litigiilor, cu condiția ca părțile să adere la această posibilitate în mod consensual.

Următoarele etape: recomandarea invită statele membre să instituie măsuri corespunzătoare în cel mult doi ani. Comisia, după maximum doi ani de la punerea în aplicare a recomandării, va efectua o evaluare a stării de fapt pe baza rapoartelor anuale ale statelor membre, pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare menite să consolideze abordarea orizontală reflectată în recomandare.

Context

Ce sunt acțiunile colective în despăgubire și de ce sunt necesare

Acțiunile colective în despăgubire reprezintă un mecanism care permite, din rațiuni de economie procedurală și/sau de eficacitate a procesului de asigurare a respectării legii, ca mai multe acțiuni individuale (având drept obiect aceeași încălcare) să se constituie într-o singură acțiune în instanță. Acțiunile colective în despăgubire reprezintă un concept amplu, care include acțiunea în încetare (acțiuni care urmăresc să se pună capăt comportamentului ilegal) și repararea prejudiciului (acțiuni care urmăresc plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat). În același timp, trebuie să se facă o distincție clară între acestea și tipul de acțiuni colective frecvent întâlnite în cadrul sistemului juridic din SUA (așa-numitele „class actions”). În Europa, unele state membre au introdus proceduri în materie de acțiuni colective în despăgubire, însă aceste proceduri diferă foarte mult de la un stat membru la altul.

Comisia, în calitatea sa de autoritate publică și de gardian al tratatelor UE, asigură respectarea legislației UE. În paralel, persoanele fizice, întreprinderile și entitățile care reprezintă interesele diferitelor grupuri ale societății pot solicita în fața instanțelor naționale respectarea drepturilor de care beneficiază în temeiul dreptul UE. În unele cazuri, încălcarea dreptului UE poate declanșa mai multe acțiuni individuale în instanță. În aceste cazuri, acțiunea colectivă în despăgubire poate completa acțiunea autorităților publice de asigurare a respectării legislației. Actuala legislație a UE prevede deja posibilitatea introducerii de acțiuni colective în încetare în domeniul legislației privind protecția consumatorilor, dar sistemele juridice naționale diferă considerabil în ceea ce privește piețele financiare, concurența, protecția mediului, precum și alte domenii de drept. Situația diferă și mai mult de la un stat membru la altul atunci când mai mulți consumatori sau mai multe întreprinderi doresc să solicite despăgubiri în același caz. În pregătirea recomandării sale, Comisia a efectuat, în 2011, o amplă consultare publică pentru a evalua dacă și în ce condiții o abordare europeană cu privire la acțiunile colective în despăgubire poate aduce valoare adăugată pentru cetățenii și întreprinderile europene (IP/11/132). De asemenea, Comisia a ținut seama de Rezoluția Parlamentului European referitoare la „O abordare europeană coerentă în materie de acțiuni colective în despăgubire”, solicitând adoptarea unui cadru orizontal pentru acțiunile colective în despăgubire.

Măsurile adoptate de Comisie în domeniul acțiunilor colective în despăgubire

Comisia a lucrat mai mulți ani la elaborarea de norme europene privind acțiunile colective în despăgubire în domeniul dreptului consumatorilor și al concurenței. Comisia a adoptat, în 2005, o Carte verde privind acțiunile în despăgubire declanșate de încălcarea normelor antitrust și, în 2008, o Carte albă, în ambele fiind inclus un capitol privind acțiunile colective în despăgubire. În 2011, Comisia a efectuat o consultare publică, în cursul căreia aproximativ 300 de instituții și experți, precum și 10 000 de cetățeni și-au exprimat punctul de vedere asupra cadrului european pentru acțiunile colective în despăgubire. În urma consultării publice a reieșit că există divergențe de opinii între părțile interesate, precum și nevoia unor soluții echilibrate.

Pagini Utile

• Recomandare:
//ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130611_en.htm

• Informații suplimentare:
MEMO/13/530

• Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:
//ec.europa.eu/reding

• O puteți urmări pe dna vicepreședinte pe Twitter: @VivianeRedingEU

• Pagina principală de internet a comisarului pentru sănătate și protecția consumatorilor, Tonio Borg:
//ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/

• Pagina principală de internet a vicepreședintelui Joaquín Almunia, comisarul european responsabil de politica în domeniul concurenței:
//ec.europa.eu/commission_2010-2014/almunia/

Bucuresti, 11.06.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *