metalshow

AVAS vinde active de peste 4 milioane USD

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor active aparţinând BRADMIN S.A. Brad şi DEVAMIN S.A. Deva, două filiale ale Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului Mininvest Deva S.A. Prin vânzarea acestor active, AVAS urmăreşte recuperarea creanţelor comerciale pe care le au cei doi debitori.

În cazul BRADMIN S.A. Deva se pun în vânzare active la un preţ de pornire în valoare de 3.201.960 USD (fără TVA). Dintre activele puse în vânzare menţionăm: atelier tâmplărie, întreţinere şi reparaţii vagoneţi Mina Barza, clădire cantină, cabinet tehnic şi birouri Mina Barza, clădire de birouri, atelier depozit exploziv şi cantină Dealu Fetii, clădire staţie var şi uzină de preparare cupru Gurabarza, clădire celule flotaţie şi administrativă Gurabarza, clădire staţie TRAFO Gurabarza 6/20/0,4 KV + linii, clădire grup social şi dispensar Gurabarza, cămine muncitoreşti C2, C3, C4 Gurabarza, clădire sediu Brad. Menţionăm că terenul aferent construcţiilor nu face obiectul licitaţiei.

Licitaţia publică va avea loc în data de 16 martie 2007, ora 11,00, la sediul AVAS din Bucureşti, str. C.A.Rosetti nr. 21, sector 1.

Preţul de pornire la licitaţia pentru activele DEVAMIN S.A. Deva se ridică la 895.640 USD (fără TVA). Sunt puse în vânzare următoarele active (terenul aferent construcţiilor nu face obiectul licitaţiei): construcţii amplasament UZINA DEVA, construcţii amplasament Deva, construcţii amplasament BOLCANA, construcţii amplasament UZINA MINTIA, construcţii amplasament VETEL, construcţii amplasament VORTA.

Licitaţia publică va avea loc în data de 20 martie 2007, ora 13,00, la sediul AVAS din Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sector 1.

Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul AVAS din Bucureşti, strada C.A. Rosetti, nr.21, sector 1, Bucureşti, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei, următoarele documente :

–          pentru persoane juridice române: copie după certificatul de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

–          pentru persoane juridice străine: actul de înmatriculare tradus în limba română;

–          pentru persoanele fizice române sau străine /împuternicit: copie după actul de identitate / paşaport;

–          împuternicire acordată persoanei care reprezintă pe ofertant;

–          dovada depunerii garanţiei de participare .

La licitaţie, documentele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original pentru conformitate sub sancţiunea decăderii. Nu pot participa la licitaţie persoanele fizice sau juridice aflate sub incidenţa dispoziţiilor art. 35 din O.U.G. nr. 51/1998, privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

„A.V.A.S. nu poate încheia contracte de natura celor prevăzute la art. 14 şi nu poate înstrăina, direct sau indirect, prin persoane interpuse, bunuri supuse valorificării, prin contracte cu:

    a) debitorii cedaţi ori fidejusorii acestora;

    b) foştii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoniul A.V.A.S. ca urmare a parcurgerii de către aceasta ori de către bancă a unor proceduri de executare silită sau de realizare a garanţiilor reale;

    c) soţul/soţia, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevăzute la lit. a) şi b) sau, după caz, acţionarii, administratorii şi directorii persoanelor juridice aflate în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi b);

    d) succesorii în drepturi ai persoanelor prevăzute la lit. a) şi b);

    e) membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare, membrii Comitetului de coordonare a restructurării şi salariaţii A.V.A.S.

    (2) contractele încheiate cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept.”

Bucuresti, 15.2.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *