free download 78 travel guides written by experts

AVAS relanseaza la privatizare MASTER S.A. Bucuresti

Urmare a hotărârii Colegiului Director, AVAS a publicat anunţul de vânzare a pachetului de acţiuni reprezentând 66,6880% din capitalul social de 1.292.000 lei al S.C. MASTER S.A. Bucureşti. Autoritatea vinde 344.873 acţiuni prin metoda negocierii cu selecţie pe bază de oferte tehnice, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 2.193/2004 şi ale legislaţiei în vigoare.

Data limită pentru depunerea ofertelor în vederea privatizării institutului de cercetare MASTER S.A. Bucureşti este 3 septembrie 2007, orele 12,00. Criteriile de precalificare pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii ofertanţi sunt:

·         inexistenţa sancţiunilor penale pentru săvârşirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte contravenţii şi infracţiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare;

·         experienţă în domeniul cercetării-dezvoltării pentru ramura de ştiinţă a societăţii comerciale de cercetare – dezvoltare sau pentru o ramură înrudită cu cercetarea – dezvoltarea în motoare termice. Ofertanţii persoane fizice trebuie să facă dovada calităţii de cercetător ştiinţific cu experienţă în domeniul motoarelor termice, sau într-o ramură înrudită cu cercetarea – dezvoltarea în motoare termice, iar în cazul asocierii/consorţiu, toţi ofertanţii asociaţi trebuie să facă dovada experienţei şi colaborării în ramura de ştiinţă a societăţii comerciale sau într-o ramură înrudită cu cercetarea – dezvoltarea în motoare termice;

·         bonitate financiară şi capacitate de a prelua o nouă afacere;

·         pot participa la privatizare  numai persoanele fizice/juridice române sau străine, care în mod direct sau prin intermediul societăţilor la care sunt acţionari/asociaţi majoritari nu au înrăutăţit în mod vădit situaţia economico – financiară a unor societăţi comerciale, privatizate anterior, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare acţiuni încheiate cu FPS şi/sau APAPS/AVAS.

În conformitate cu art. 5 din H.G. nr. 2.193/2004, asociaţiile de salariaţi constituite în cadrul societăţilor comerciale de cercetare-dezvoltare care se privatizează sunt considerate precalificate.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a înregistrat, în perioada 2005 – 2006, nouă scrisori de intenţie din partea unor investitori români.

Dosarul de Prezentare poate fi procurat de la AVAS contra sumei de 1.884,96 lei, inclusiv TVA. Potenţialii cumpărători sunt obligaţi să depună o garanţie de participare de 20% din valoarea nominală a pachetului de acţiuni scos la vânzare, respectiv 172.436,5 lei fie sub formă de scrisoare de garanţie bancară emisă conform H.G. nr. 577/2002 sau ordin de plată.

Taxa de acces direct la date şi informaţii privind societatea comercială (Camera de date) este de 942,48 lei, inclusiv TVA.

Informaţii de background:

MASTER S.A. Bucureşti este un institut de cercetare cu activitate în domeniul motoarelor termice cu piston. Este unic producător pentru grupuri propulsie navală specială, iar principalele activităţi ale societăţii (cu pondere peste 15% din venitul total) sunt: cercetarea şi cercetarea aplicativă, precum şi mecanica generală. Compania provine din Întreprinderea de Stat „Institutul Naţional de Motoare Termice” înfiinţată în 1975.

Alături de AVAS, mai sunt acţionari la această companie: bănci şi/sau societăţi de investiţii financiare cu 33,2747% şi persoane fizice cu 0,0373%.

Bucuresti, 3.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *