Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

DSA: Deciziile pentru soluționarea plângerilor privind serviciile digitale și de certificare a organismelor de soluționare extrajudiciară a litigiilor, în consultare publică

servicii digitale

ANCOM lansează astăzi în consultare publică proiectul de decizie cu privire la stabilirea procedurii de soluționare a plângerilor privind serviciile digitale și proiectul de decizie pentru stabilirea procedurii de certificare a organismelor de soluționare extrajudiciară a litigiilor inițiate împotriva furnizorilor de platforme online. Aceste acte normative stabilesc aspecte procedurale menite să contribuie la aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul DSA). Regulamentul DSA este un act legislativ obligatoriu pentru statele membre și se va aplica în toate statele membre UE începând cu data de 17 februarie 2024.

Proiectul de decizie cu privire la stabilirea procedurii de soluționare a plângerilor privind serviciile digitale

Conform proiectului de decizie, ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale în România, primește, analizează, transmite răspunsuri și, după caz, redirecționează către coordonatorii serviciilor digitale din alte state plângerile admisibile primite, întemeiate pe dispozițiile art. 53 din Regulamentul DSA. Conform acestui articol, destinatarii serviciului, precum și orice organism, organizație sau asociație mandatată să exercite în numele lor drepturile conferite de regulament au dreptul de a depune o plângere împotriva furnizorilor de servicii intermediare, invocând o încălcare a Regulamentului, la coordonatorul serviciilor digitale din statul membru în care este situat sau stabilit destinatarul serviciului.

Deși principala responsabilitate în tratarea și soluționarea inițială a plângerilor revine furnizorilor de servicii intermediare, care sunt obligați să instituie o serie de măsuri organizatorice pentru a asigura respectarea Regulamentului, coordonatorii de servicii digitale trebuie să ia măsuri atunci când le sunt semnalate încălcări sistemice ale acestuia.

servicii digitale

Pe baza analizei plângerilor primite, referitoare la potențialele încălcări sistemice ale Regulamentului, ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale, poate dispune declanșarea unei investigații dacă furnizorul de servicii intermediare reclamat își are locul principal de stabilire sau reședința în România sau dacă reprezentantul legal al acestuia este stabilit în România. Termenul propus pentru soluționarea acestor plângeri este de 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu 90 de zile în cazul unor situații complexe.

În cazul în care furnizorul de servicii intermediare reclamat își are locul principal de stabilire/reședința în alt stat din Uniunea Europeană sau dacă reprezentantul legal al acestuia nu este stabilit în România, ANCOM va transmite plângerea către coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire, conform competențelor acestuia stabilite prin Regulament, cu informarea petiționarului despre redirecționarea plângerii. Totodată, ANCOM va intermedia comunicarea dintre coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire a furnizorului de servicii intermediare, atât în ceea ce privește stadiul plângerii și solicitarea unor informații suplimentare, cât și transmiterea rezoluției finale către petiționar.

! În cazul plângerilor ce nu sunt întemeiate pe dispozițiile art. 53 din Regulamentul DSA, dar care se referă la conținutul ilegal existent în mediul online, înregistrarea se realizează separat în scopuri statistice, soluționarea acestora fiind de competența autorităților relevante ce dețin atribuții cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate. În aceste situații, petenții vor fi informați, în termen de 30 de zile, cu privire la motivele pentru care nu sunt considerate a fi plângeri întemeiate pe art. 53 și, în măsura în care este posibil, vor primi recomandări cu privire la modalitatea de soluționare, inclusiv îndrumarea de a se adresa furnizorului de servicii intermediare, informații privind obligațiile acestuia, conform Regulamentului DSA, precum și privind autoritatea relevantă competentă, dacă este identificată.

! ANCOM nu se pronunță cu privire la calificarea unui conținut din mediul online ca fiind ilegal (cu excepția situațiilor în care este ea însăși autoritate relevantă pe un anumit domeniu), soluționarea plângerilor cu acest obiect fiind de competența autorităților sau instituțiilor publice ce dețin atribuții cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate în conformitate cu normele ce reglementează activitatea acestora. Cu caracter de exemplu, ANCOM are rolul de autoritate de supraveghere și control, în domeniile reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio și Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică.

Proiectul de decizie privind procedura de certificare a organismelor de soluționare extrajudiciară a litigiilor inițiate împotriva furnizorilor de platforme online

Persoanele juridice pot solicita ANCOM certificarea în calitate de organism de soluționare extrajudiciară a litigiilor inițiate împotriva furnizorilor de platforme online.

În vederea obținerii certificării de organism de soluționare extrajudiciară a litigiilor, entitățile interesate pot depune o cerere prin completarea unui formular-tip împreună cu toate documentele și dovezile prin care demonstrează că îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 21 alin. (3) din Regulamentul DSA.

Formularul-tip va fi pus la dispoziție de ANCOM, la sediile sale și pe site-ul propriu și cuprinde, printre altele, informații privind datele de identificare și de contact, domeniul de expertiză în care va activa ca organism, limba sau limbile oficiale din UE în care poate asigura soluționarea alternativă a litigiilor și competențele specifice, resursele umane și tehnice disponibile pentru soluționarea extrajudiciară a litigiului, modul și sursele de finanțare ale activităților solicitantului, componența structurii de conducere, precum și perioada pentru care se solicită certificarea.

După înregistrarea cererii din partea solicitantului, preşedintele ANCOM va desemna o comisie care va fi responsabilă cu verificarea dosarului înregistrat și analizarea pe fond a acestuia. În urma finalizării analizei, Comisia va propune președintelui ANCOM fie certificarea organismului de soluționare extrajudiciară a litigiilor, în cazul în care solicitantul a demonstrat că îndeplinește toate condițiile prevăzute la art. 21 alin. (3) din Regulamentul DSA, fie respingerea solicitării de certificare, atunci când solicitantul nu a demonstrat că îndeplinește toate condițiile prevăzute la articolul menționat.

Organismele certificate au obligația de a informa ANCOM, în termen de 5 zile lucrătoare, în cazul în care intervin modificări ale informațiilor în baza cărora au obținut certificarea. Totodată, organismele certificate de soluționare extrajudiciară a litigiilor au obligația de a transmite ANCOM, o dată pe an, un raport cu privire la funcționarea lor, specificând, cel puțin, numărul de litigii pe care le-au primit, informațiile cu privire la rezultatele litigiilor respective, durata medie de soluționare a acestora, precum și eventualele deficiențe sau dificultăți întâmpinate.

Încetarea calității de organism de soluționare extrajudiciară a litigiilor operează fie ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost acordată certificarea, atunci când organismul în cauză nu a formulat o cerere pentru reînnoire, fie, înainte de termen, ca urmare a solicitării formulate în acest sens de către organismul în cauză ori ca urmare a revocării certificării în situația în care ANCOM constată, în urma unei investigații, că organismul de soluționare extrajudiciară a litigiilor nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 21 alin. (3) din Regulamentul DSA.

Implementarea DSA în România

Pentru implementarea prevederilor Regulamentului DSA, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și ANCOM au inițiat împreună un proiect de lege care stabilește măsurile legislative naționale necesare pentru aplicarea dispozițiilor normei europene, act normativ asumat de Guvern și care se află în prezent pe circuitul legislativ pentru adoptare în cadrul Parlamentului.

Proiectul desemnează ANCOM în calitate de coordonator al serviciilor digitale și stabilește, printre altele, în sarcina autorităților relevante (instituții, autorități publice ce dețin atribuții cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate sau autorități judiciare) posibilitatea de a emite ordine prin care furnizorul de servicii intermediare are obligația de a acționa împotriva conținutului ilegal din mediul online sau de a furniza anumite informații.

Regulamentul DSA prevede și obligații în sarcina furnizorilor de servicii intermediare, atât în ceea ce privește informarea, cât și pentru înlăturarea conținutului ilicit. Pe scurt, tot ce este ilegal în mediul offline este ilegal și în mediul online și va fi sancționat de către entitățile responsabile, iar toată această activitate va fi coordonată de ANCOM.

În aplicarea normei naționale, ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale, urmează să adopte și măsurile procedurale în sprijinul aplicării normei primare. Având în vedere această obligație a instituției, precum și întâietatea legislației europene în fața normelor naționale, ANCOM face un prim pas în aplicarea Regulamentului DSA, lansând în consultare publică aceste două proiecte de decizie.

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie privind stabilirea procedurii de soluționare a plângerilor privind serviciile digitale și proiectul de decizie privind procedura de certificare a organismelor de soluționare extrajudiciară a litigiilor inițiate împotriva furnizorilor de platforme online pot fi consultate aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 15.03.2024, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.