Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Comisia adopta o comunicare privind exploatarea potentialului parteneriatelor public-privat

Comisia a instituit un cadru pentru încurajarea utilizării parteneriatelor public-privat (PPP) pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare de investiţii în servicii publice, infrastructură şi cercetare în Europa.În cazul în care sunt gestionate în mod corespunzător, în interesul public, actual şi viitor, PPP pot aduce beneficii imense. Până în prezent, utilizarea acestora este încă limitată şi multe state membre au puţină experienţă în derularea lor.În corelaţie cu Planul european de redresare economică, Comisia doreşte să dea un nou impuls PPP pentru a încuraja utilizarea mai frecventă şi mai bună a PPP într­un moment în care sunt necesare soluţii inovatoare de finanţare publică pentru a gestiona dificultăţile reprezentate de bugetele naţionale restrânse.Decizia de a utiliza sau nu PPP va rămâne în întregime la latitudinea autorităţilor naţionale.De asemenea, comunicarea vizează opţiunile de îmbunătăţire a funcţionării iniţiativelor tehnologice comune ale UE, care constituie PPP cofinanţate de UE în domenii esenţiale de cercetare (a se vedea MEMO/07/570).

Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat:„Prin intermediul acestei comunicări, Comisia lansează un cadru nou şi cuprinzător pentru parteneriatele public-privat. Pe măsură ce Europa depăşeşte criza economică, parteneriatele public-privat pot ajuta autorităţile publice să creeze locuri de muncă prin continuarea investiţiilor în viitor, concomitent cu implementarea de strategii de ieşire din criză, prin care finanţele publice să fie readuse la poziţia de echilibru. Planificate şi executate în mod corespunzător, avându-se în minte interesul public pe termen lung, PPP pot stimula investiţiile în sisteme de calitate ridicată de îngrijiri de sănătate, de educaţie şi de transport durabil. Acestea pot reprezenta un instrument pentru combaterea schimbărilor climatice şi pentru stimularea eficienţei energetice. Vrem, deci, ca autorităţile publice să utilizeze mai mult şi mai bine PPP.”

Criza a pus o presiune puternică asupra finanţelor publice în multe state membre, aceasta putând avea efecte negative asupra dezvoltării unor noi infrastructuri esenţiale, în special odată ce stimulentele fiscale actuale vor fi epuizate în multe state membre. Cu titlu de exemplu, îndeplinirea angajamentelor Comisiei Europene numai în ceea ce priveşte reţeaua transeuropeană de transport va necesita un excedent de resurse financiare de 20 de miliarde EUR în perioada 2007-2013. Importante fonduri suplimentare vor fi necesare pentru îndeplinirea angajamentelor privind schimbările climatice şi energia. PPP oferă capacitatea de a genera un efect de levier prin utilizarea fondurilor şi expertizei private şi de a le reuni pe acestea cu resursele publice.

Finanţarea UE prin intermediul instrumentelor fondurilor structurale, ale Băncii Europene de Investiţii sau ale reţelei transeuropene de transport poate contribui la mobilizarea de PPP pentru investiţii esenţiale în proiecte, chiar şi într-o perioadă în care finanţările naţionale publice sau private sunt puţin disponibile.

Cadrul pentru PPP se bazează pe: i) o mai bună coordonare şi o consolidare şi concentrare suplimentară a instrumentelor de finanţare pentru PPP la nivelul UE; ii) o cooperare strânsă cu BEI; şi iii) consolidarea capacităţii sectorului public.
   
   

Cadrul instituit de comunicare implică următoarele aspecte (//ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm):

–       finanţarea sporită pentru PPP prin intermediul colaborării cu BEI, prin redirecţionarea instrumentelor comunitare existente şi prin dezvoltarea de instrumente de garantare pentru finanţarea PPP;

–       în cazurile care implică finanţare UE, norme şi proceduri mai bune pentru a asigura o concurenţă loială între proiecte gestionate la nivel public şi cele gestionate în cadrul unor PPP;

–       un cadru mai eficace pentru inovare, inclusiv posibilitatea pentru UE de a participa în cadrul unor organisme de drept privat şi de a investi în mod direct în anumite proiecte;

–       luarea în considerare a unui instrument legislativ al UE privind concesionările, pe baza evaluării impactului care este în curs de desfăşurare;

–       îmbunătăţirea diseminării de informaţii şi a schimbului de bune practici;inclusiv crearea unui noi grup PPP în care părţile interesate relevante îşi pot împărtăşi preocupările şi noile idei privind PPP.

Iniţiativele tehnologice comune (ITC) reprezintă un nou mod de exploatare a parteneriatelor public-privat pentru cercetare la nivel european.ITC sunt cofinanţate de la bugetul UE şi reunesc interesele publice şi private într-o nouă structură de implementare.Până în prezent, ITC cu bugete totale cuprinse între 1 miliard € şi 3 miliarde € au fost constituite în cinci domenii:medicamente inovatoare, aeronautică, pile de combustie şi hidrogen, nanoelectronică şi sisteme informatice integrate.

Bucuresti, 19.11.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *