free download 78 travel guides written by experts

AVAS a publicat anuntul pentru selectia lichidatorului la

RULMENTUL S.A. Braşov

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a publicat vineri, 29 iunie 2007, anunţul pentru organizarea licitaţiei de desemnare a lichidatorului S.C. RULMENTUL S.A. Braşov. La licitaţie vor putea participa numai practicienii în insolvenţă care îşi exercită profesia în cadrul unor societăţi profesionale cu personalitate juridică, respectiv S.P.R.L. sau I.P.U.R.L., potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 86/2006.

Ofertanţii, lichidatori agreaţi de către AVAS în vederea participării la licitaţie, trebuie să îndeplinească următoarele criterii de precalificare, atestate de următoarele documente:

·         dovada agreării de către A.V.A.S. (copie);

·         dovada agreării de către A.N.A.F. (copie);

·         atestatul de membru U.N.P.I.R, valabil pe anul curent (copie legalizată);

·         certificatul de înregistrare, emis de U.N.P.I.R. (copie legalizată);

·         adeverinţa eliberată de U.N.P.I.R. din care să rezulte că nu se găseşte în nici una din situaţiile de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă, potrivit legii;

·         scrisoare de bonitate financiară eliberată de o societate bancară română;

·         dovada achitării obligaţiilor bugetare ale ofertantului către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de obligaţii bugetare eliberat de:

§         Direcţia Generală a Finanţelor Publice – Administraţia Finanţelor Publice, din care să rezulte că nu are datorii (original);

§         Direcţia de Venituri, Impozite şi Taxe Locale din cadrul primăriei locale, din care să rezulte că nu există impozite şi taxe neplătite la bugetele locale (original), insoţite de copii ale ordinelor de plată prin care s-a efectuat plata obligaţiilor la ultima scadenţă;

·         ultimul bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară, inclusiv raportul cenzorilor/auditorului (copie);

·         ultima balanţă de verificare/registrul de încasări şi plăţi (copie);

·         declaraţie pe propria răspundere că nu se află în procedura de lichidare şi în nici una din situaţiile prevăzute la art. 35 din O.U.G. nr. 51/1998, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

·         dovada privind achitarea garanţiei de participare la licitaţie (copie);

·         dovada achitării preţului Caietului de sarcini (copie).

Remunerarea lichidatorului se va face prin aplicarea unei cote de comision asupra valorii totale încasate din vânzarea bunurilor, din recuperarea creanţelor societăţii comerciale, precum şi din vânzarea stocurilor, nominalizate în evidenţa contabilă a societăţii la data preluării patrimoniului acesteia de către lichidator.

Valoarea preliminată a activelor imobilizate, la data de 28.02.2007, este de 158.713.600 RON, iar valoarea preliminată a datoriilor totale este de 245.634.927 RON.

Licitaţia va avea loc în ziua de 30 iulie 2007, ora 1100, la sediul A.V.A.S. din Bucureşti, Str. C. A. Rosetti nr. 21, sector 1. Pentru a putea participa la licitaţie, persoanele interesate trebuie să semneze un Angajament de confidenţialitate şi să achiziţioneze Caietul de sarcini a cărui valoare este de 1.500 RON, inclusiv TVA.

Ofertanţii vor depune până la data de 27 iulie 2007, ora 1200, în condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini, un  plic închis, sigilat, care va conţine alte două plicuri, de asemenea închise şi sigilate. În primul plic vor fi introduse documentele de participare care atestă îndeplinirea criteriilor de precalificare, iar al doilea va conţine oferta finală în 3 exemplare.

Informaţii de background:

Administratorul unic al RULMENTUL S.A. Braşov, la solicitarea AVAS în calitate de acţionar deţinând 50,8924% din capitalul social al RULMENTUL S.A. Braşov, a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 27 iunie 2007, orele 9,00. Din lipsă de cvorum, AGEA a avut loc în 28 iunie, dată la care, cu majoritate de voturi, a fost aprobat programul de restructurare totală a societăţii, program ce include şi adoptarea măsurii de dizolvare si lichidarea voluntară a societăţii

În aceste condiţii, AVAS poate continua procesul de trecere în proprietate privată a SC Rulmentul SA Braşov prin numirea lichidatorului care, ulterior, va vinde modulul viabil de fabricaţie a rulmenţilor.

Bucuresti, 29.06.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *