Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Bursa de cititor Nemira – cărți pe viață pentru elevi

Bursa de cititor Nemira

Un cititor trăiește o mie de vieți înainte de a muri. Cel care nu citește niciodată trăiește doar una. George R.R. Martin

Editura Nemira organizează Bursa de cititor Nemira, un proiect concurs, care răspunde nevoii sociale de a educa prin lectură, de a promova cultura scrisă și obișnuința de a citi de plăcere.

Consumul de cultură scrisă în rândul copiilor, tinerilor și apoi adulților este esențial pentru a forma persoane care înțeleg spiritul diversității vieții, societății și artei.

Prin selecție, Editura Nemira va oferi anual 5 burse de cititor elevilor cu vârsta între 12 și 18 ani, astfel: 2 burse la categoria de vârstă 12-14 ani și 3 burse la categoria de vârstă 15-18 ani.

Bursa de cititor Nemira

Statutul de bursier aduce fiecărui beneficiar cărți publicate de Editura Nemira pentru tot restul vieții (titluri publicate în colecțiile Nautilus, Young Adult, Babel, Yorick, Istoria, Suspans, Cuaternar, Vorpal).

Secundar, în cadrul acestui proiect, vor fi organizate la cererea elevilor și a profesorilor evenimente în instituțiile de învățământ gimnazial și liceal. Prin implicarea mai multor lideri de opinie (scriitori, persoane publice, bloggeri) în proiect vom deschide un dialog informal între aceștia și elevi, care vor învăța direct de la ei ce înseamnă respectul pentru carte și importanța cititului de plăcere.

Prima ediție a proiectului Bursa de cititor Nemira va avea loc în perioada 1 noiembrie – 12 decembrie, iar participanții trebuie să trimită un eseu cu tema: Cum pot schimba cărțile lumea? Regulamentul și calendarul de desfășurare sunt disponibile aici.

Prin Bursele de cititor Nemira ne dorim să sprijinim acei tineri care sunt pasionaţi de literatură şi în acelaşi timp să încurajăm cât mai mulţi adolescenţi să citească de plăcere. Pentru că noi credem că lectura şi educaţia sunt întotdeauna primii paşi către o lume mai bună. Ana Nicolau, Director general Nemira

REGULAMENT OFICIAL Bursa de cititor Nemira, ediția 2017

1. ORGANIZATORUL PROIECTULUI CONCURS SI REGULAMENTUL OFICIAL

1.a. Unicul Organizator al proiectului concurs este societatea comerciala SC NEMIRA PUBLISHING HOUSE SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Iani Buzoiani nr. 14, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/528/19.01.2009, cod de inregistrare fiscala RO 24966411. Organizatorul va derula campania pe baza prezentului regulament, intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Legea nr. 650/07.12.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000, republicata care este obligatoriu pentru toti participantii. SC NEMIRA PUBLISHING HOUSE SRL este inscrisa ca operator in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu nr. 9415.

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Bursei de cititor Nemira, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Prezentul Regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagina de web www.nemira.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul nemira.ro.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Proiectul concurs este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României.

La aceast concurs pot participa elevi cu rezidența în România, cu vârsta între 12 și 18 ani la data înscrierii în proiect, mai puțin copiii angajaților societății Nemira Publishing House SRL.

Prin înscrierea şi participarea la proiectul concurs Bursa de cititor Nemira vizat de prezentul Regulament se consideră că participanţii au cunoscut şi acceptă integral, expres şi neechivoc prezentul Regulament şi, de asemenea, fiecare participant confirmă că se va conforma şi va respecta întocmai prevederile prezentului Regulament.

3. PERIOADA DE DESFASURARE

Proiectul concurs se va desfasura in perioada 30 octombrie – 15 decembrie, dupa urmatorul calendar:
· Perioada de înscrieri: 30 octombrie – 26 noiembrie 2017
· Data limită de completare a formularului şi trimitere a eseului – 26 noiembrie 2017, ora 23:59.
· 29 noiembrie 2017 – Elevii participanți vor primi un email cu confirmarea înscrierii lor în concurs (doar cei care îndeplinesc condițiile înscrierii conform regulamentului).
· Jurizare: 30 noiembrie – 10 decembrie
· Anunțarea finaliștilor – cei 5 bursieri Nemira:  19 decembrie 2017

4. MECANISMUL CONCURSULUI ȘI DESEMNAREA BENEFICIARILOR

Orice persoană care îndeplineşte condiţiile redate în cadrul Articolului 2 din prezentul Regulament oficial va putea participa în proiectul concurs respectând paşii detaliaţi mai jos:
Participanţii se pot înscrie în concurs prin prin trimiterea unui eseu cu tema Cum pot schimba cărțile lumea?, însoțit de formularul de inscriere si declaratia parintelui sau tutorelui legal, pana la data de 26 noiembrie, ora 23.59, pe e-mail la bursadecititor@nemira.ro sau prin poștă la adresa: Iani Buzoiani, 14, sector 1, București.

Pentru ca înscrierea să fie validă, participanţii trebuie să completeze toate câmpurile specifice din formularul de înscriere.

Nu vor fi considerate valide înscrierile în care nu s-au completat toate câmpurile, conform cerintei, sau lipsește declarația părintelui sau tutorelui legal.

De asemenea, nu vor fi considerate valide înscrierile care:
· încalcă, legile şi reglementările legale aplicabile la momentul înscrierii
· conţin menţiuni ilegale, imorale sau antisociale
· conţin şi fac referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic
· conţin ameninţări către orice terţă persoană, loc, afacere sau grup, lezează intimitatea, dreptul la viaţă privată şi/sau alte drepturi ale oricărei terţe persoane
· încalcă prevederile prezentului regulament al campaniei.

Fiecare participant se poate inscrie în campanie o singură dată cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament de campanie.

Vor fi desemnați 5 beneficiari ai burselor Nemira astfel:
2 beneficiari la categoria de vârstă 12-14 ani și 3 beneficiari la categoria de vârstă 15-18 ani, și o rezervă pentru fiecare categorie în parte.

Statutul de bursier aduce fiecărui beneficiar cărți pe viață publicate de Editura Nemira (colecțiile Nautilus, Young Adult, Babel, Istoria, Suspans, Cuaternar, Vorpal).

Criteriile de desemnare a beneficiarilor burselor Nemira sunt următoarele:
– Originalitatea şi creativitatea în scrierea eseului
– Respectarea cerinței cu privire la tema eseului
– Eseul trebuie să aibă între …………(nr semne)?????.

În cazul în care în termen de 4 zile lucrătoare de la data desemnării beneficiarilor nu se reuşeşte stabilirea contactului cu aceștia se va apela la rezerve.

5. CONTACTAREA BENEFICIARILOR ŞI PUNEREA ÎN POSESIE A PREMIULUI

În decurs de două zile de la desemnarea beneficiarilor, Organizatorul va începe procedurile de comunicare a acestora pe toate reţelele online şi offline disponibile. Toţi participanţii au obligaţia să verifice rezultatul pe site-ul oficial şi/sau la sediul editurii.

În cazul în care se reuşeşte contactarea şi validarea unui beneficiar sau după caz al unei rezerve, acesta urmând să îşi dea acordul pentru primirea premiului, câştigatorul va comunica Organizatorului adresa de livrare a premiului.

Punerea în posesie a premiului se face în termen de maxim 60 de zile lucrătoare de la data validării finale a câştigătorului. Premiul va fi livrat câştigătorului validat pe cheltuiala Organizatorului exclusiv pe teritoriul României. Din 2018, cărţile pentru bursierii desemnați în 2017 vor fi trimise în două etape: iunie şi decembrie.

6. PREMIILE

În cadrul proiectului concurs, Organizatorul acordă 5 premii egale:
Noutăţile Nemira din colecțiile Nautilus, Young Adult, Babel, Istoria, Suspans, Cuaternar, Vorpal (listă completă titlu și autor) din anul acordării bursei.

Valoarea totală a unui premiu este de …….. lei inclusiv taxe.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru situaţia în care datele stabilite în prezentul Regulament oficial pentru organizarea efectivă a jurizării înscrierilor şi, respectiv, a anunţării finale a câştigătorului nu vor putea fi respectate ca urmare a unor evenimente ce exced voinţa şi controlul Organizatorului.

Câştigătorii nu au dreptul să solicite contravaloarea în bani şi/sau alte produse; în cazul refuzului câştigătorului de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

7. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să suporte şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal al României (aşa cum a fost completat şi modificat), orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

8. RESPONSABILITATE

În eventualitatea unei dispute asupra acordării unui/unor Premii Participante, decizia Organizatorului este definitivă.

Toate deciziile luate de Organizator sunt finale, în condiţiile legii, şi nu constituie subiectul niciunui fel de corespondenţă.

Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenţa cu câştigătorii concursului după acordarea premiului.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica Participanţii în cazul nerespectării prezentului Regulament oficial, în cazul în care aceştia au un comportament neadecvat, comit acte ilegale sau care pot aduce prejudicii mărcilor Organizatorului, Organizatorului, Concursului sau terţelor părţi implicate.

De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate privind:
a. corectitudinea şi caracterul complet al datelor personale furnizate de către Participanţi;
b. eventuale cheltuieli suplimentare suportate de către Participanţi în legătură cu prezentul concurs
c. imposibilitatea Participantului validat drept câştigător final de a intra în posesia premiului din diverse motive neimputabile Organizatorului;
d. întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii de servicii poştale etc.;
e. premiile expediate prin poştă/altă companie de curierat care nu ajung la destinaţie sau ajung în stare deteriorată, din cauza funcţionării necorespunzătoare a acestora, din cauza comunicării eronate a adresei poştale de către câştigător sau din alte cauze neimputabile Organizatorilor.

9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, respectând condiţiile de formă pentru întocmirea acestuia. Orice modificare a prezentului Regulament va fi făcută publică pe pagina de Facebook Nemira cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea sa în vigoare.

Organizatorul îşi rezervă dreptul prelungirii concursului, prin act adiţional la prezentul Regulament.

Participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga Premiile concursului, identitatea câştigătorilor şi câştigurile acordate să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului.

10. Prelucrarea datelor personale

Tuturor Participanţilor la prezentul concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia situaţiei în care Organizatorul ar avea o obligaţie legală în acest sens.

La cererea Participanţilor, trimisă la adresa: S.C. Nemira Publishing House S.R.L., cu sediul social in Bucureşti, Str. Iani Buzoiani nr. 14, sector 1.

Organizatorul se obligă:
– să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
– să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
– să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Prezentul regulament a fost semnat azi, ………………..

Organizator: S.C. Nemira Publishing House S.R.L

By Liliana Kipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.