free download 78 travel guides written by experts

ROMANIA SI BULGARIA – Program operational 2007–2013:

Program de cooperare transfrontaliera Romania–Bulgaria

„România–Bulgaria, program de cooperare transfrontalieră 2007–2013” – program operaţional în cadrul Obiectivului de cooperare teritorială europeană, cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)

Prezentare generală

La 18 decembrie 2007, Comisia Europeană a aprobat un program de cooperare transfrontalieră între România şi Bulgaria pentru perioada 2007–2013.Acest program oferă sprijin comunitar pentru 15 regiuni NUTS 3, şi anume şapte regiuni din România (judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa) şi şapte regiuni din Bulgaria (districtele Vidin, Vraţa, Montana, Plevna, Veliko Tarnovo, Ruse Silistra şi Dobrici). Pe lângă acestea, districtul bulgar Razgrad a fost inclus în zona eligibilă a programului, conform regulii flexibilităţii menţionate la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul privind Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER).

Bugetul total al programului este de 262 milioane de euro, iar sprijinul comunitar prin intermediul FEDER se ridică la 218 milioane de euro, reprezentând circa 2,5% din totalul investiţiilor alocate Obiectivului de cooperare teritorială europeană în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007–2013.

Scopul şi obiectivul programului

Zona eligibilă se caracterizează prin probleme specifice zonelor de frontieră, unde caracterul marginal şi distanţa faţă de centrele economice şi decizionale sunt accentuate de prezenţa unor frontiere care limitează schimburile economice, sociale şi culturale şi afectează gestionarea comună şi eficientă a teritoriului.Zona transfrontalieră nu este omogenă şi nu are o identitate ca regiune.Analiza situaţiei socio-economice actuale arată că dezvoltarea economică, creşterea şi crearea de locuri de muncă sunt lente; cu toate acestea, potenţialul unei cooperări transfrontaliere benefice există.În ceea ce priveşte mediul, zona se caracterizează, de asemenea, prin peisaje, ecosisteme şi o morfologie bogate şi variate, dar şi foarte vulnerabile.

Prin urmare, obiectivul strategic general al programului este acela de a reuni persoanele, comunităţile şi economiile zonei transfrontaliere România–Bulgaria şi de a sprijini crearea de către acestea a unei zone de cooperare, care să valorizeze resursele şi avantajele sale umane, naturale şi ecologice, bazându-se pe o abordare durabilă.

Impactul prevăzut al investiţiilor

Se preconizează că programul va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării economice, a mediului şi a mobilităţii din zona transfrontalieră.Dezvoltarea durabilă se află la baza tuturor eforturilor din cursul acestei perioade de programare.Printre rezultatele preconizate se află:
• accesul la infrastructuri TIC pentru 3 200 000 de persoane;
• 30 de proiecte care să dezvolte sisteme de gestionare comună pentru protecţia mediului;
• 100 de proiecte privind sensibilizarea în legătură cu protecţia şi gestionarea mediului;
• crearea de sisteme comune de prevenire a inundaţiilor pentru 70% din cursul Dunării în zona transfrontalieră;
• infrastructuri de afaceri pentru 500 de IMM-uri;
• informarea a 360 000 de persoane cu privire la posibilităţile de ocupare a forţei de muncă;
• absolvirea unor cursuri de formare transfrontaliere de către 3 500 de persoane.

Priorităţi

Programul operaţional se structurează în funcţie de următoarele priorităţi:

Prioritatea 1:Accesibilitate (aproximativ 36,4% din finanţarea totală)

Această prioritate vizează îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport din zona transfrontalieră.Obiectivele specifice sunt ameliorarea mobilităţii transfrontaliere prin îmbunătăţirea situaţiei existente şi prin crearea unor infrastructuri de transport noi în zona eligibilă, precum şi crearea condiţiilor necesare pentru un schimb constant de informaţii şi de date relevante pentru zona transfrontalieră.

Prioritatea 2:Mediu (aproximativ 34,3% din finanţarea totală)

Această prioritate vizează utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale şi a mediului, precum şi promovarea gestionării eficiente a riscului în zona transfrontalieră.Obiectivele sale sunt următoarele:asigurarea unei protecţii şi a unei utilizări eficiente a avantajelor naturale ale zonei, prin intermediul unor sisteme de gestionare comună coordonate;sensibilizarea cu privire la protecţia şi gestionarea mediului în zona transfrontalieră;protecţia populaţiei, a întreprinderilor, a mediului şi a infrastructurii din această zonă împotriva potenţialelor consecinţe dezastruoase ale crizelor cauzate de factori naturali sau umani.

Prioritatea 3:Dezvoltarea economică şi socială (aproximativ 21,6% din finanţarea totală)

Cea de-a treia prioritate vizează stimularea dezvoltării economice şi a coeziunii sociale prin intermediul unor eforturi comune în vederea identificării şi punerii în valoare a avantajelor comparative ale regiunii.Obiectivele sunt: dezvoltarea unor infrastructuri şi a unor servicii comerciale transfrontaliere, a unor produse turistice comune integrate, a cooperării între universităţi, institute de cercetare şi activităţi comerciale, schimbul de informaţii privind posibilităţile de ocupare a forţei de muncă, serviciile de formare în vederea ocupării forţei de muncă, precum şi crearea de contacte şi de schimburi între centre de instrucţie sau de formare.De asemenea, programul îşi propune să consolideze coerenţa şi cooperarea dintre populaţia şi comunităţile locale din zona în cauză în domeniul social şi în cel cultural.

Prioritatea 4:Asistenţa tehnică (aproximativ 7,7% din finanţarea totală)
Această prioritate va contribui la punerea în aplicare a programului.Se va oferi o asistenţă generală în ceea ce priveşte pregătirea proiectului, gestionarea şi aplicarea programului, activităţile de informare, precum şi evaluarea acestuia.

Bucuresti, 23.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *