Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Raportul anual al Curtii de Conturi Europene privind executia bugetului UE pentru exercitiul 2008

Curtea de Conturi Europeană formulează o opinie fără rezerve („favorabilă”)[i] cu privire la fiabilitatea conturilor UE pentru exerciţiul 2008. Concluzia Curţii este că, pentru exerciţiul financiar 2008, conturile anuale ale Comunităţilor Europene prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară a Comunităţilor Europene, precum şi rezultatele operaţiunilor acestora şi fluxurile de numerar.

În ceea ce priveşte legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente conturilor, rezultatele globale pentru exerciţiul 2008 reflectă îmbunătăţirile produse în cadrul gestiunii bugetare în cursul ultimilor ani.

Îmbunătăţirea înregistrată pentru exerciţiul 2008 se datorează în primul rând rezultatelor mai bune din cadrul celui mai mare grup de politici, Agricultură şi resurse naturale, căruia îi corespunde aproape jumătate din bugetul UE. Este prima dată când Curtea nu exprimă o opinie contrară[ii] pentru acest grup de politici, opinia formulată anul acesta fiind una cu rezerve[iii]. Indicele de eroare pentru acest grup în ansamblul său este, de fapt, sub pragul de semnificaţie[iv], însă nivelul de eroare estimat pentru componenta de dezvoltare rurală din cadrul grupului rămâne semnificativ, deşi este mai scăzut decât în exerciţiile anterioare.

Coeziunea, al doilea grup de politici ca mărime, reprezentând aproape o treime din buget, rămâne un domeniu problematic, fiind cel mai afectat de erori. Curtea estimează că cel puţin 11 % din suma totală rambursată nu ar fi trebuit plătită.

[i] opinie fără rezerve: atunci când există probe care să demonstreze, sub toate aspectele semnificative, fiabilitatea conturilor sau conformitatea operaţiunilor subiacente cu legile şi reglementările în vigoare

[ii] opinie contrară: atunci când nivelul de eroare din cadrul operaţiunilor subiacente este semnificativ şi generalizat

[iii] opinie cu rezerve: atunci când nu se poate exprima o opinie fără rezerve, însă efectul oricărei divergenţe sau al oricărei limitări a sferei auditului nu este atât de extins încât să se traducă prin formularea unei opinii contrare sau prin imposibilitatea exprimării unei opinii

[iv Un element sau un grup de elemente este considerat ca depăşind pragul de semnificaţie atunci când este suficient de important pentru a fi adus în atenţia cititorilor unui raport de audit al Curţii sau ai unei opinii de audit exprimate de aceasta.

Rămân în continuare valabile recomandări făcute în trecut de Curte cu privire la îmbunătăţirea sistemelor de supraveghere şi de control. Aceste recomandări trebuie văzute ca parte a unui proces continuu, în cadrul căruia este nevoie de timp pentru ca măsurile luate să poată fi considerate eficace.

Trebuie să se acorde o atenţie specială şi sporită acelor domenii de cheltuieli pentru care Curtea continuă să constate un nivel ridicat de eroare[i]. În multe situaţii, erorile reprezintă o consecinţă a normelor şi a reglementărilor prea complexe, astfel încât simplificarea acestora rămâne o prioritate.

Pentru exerciţiul 2008, Curtea formulează opinii fără rezerve referitor la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente domeniului Venituri, precum şi referitor la angajamentele pentru toate grupurile de politici şi la plăţile aferente grupurilor de politici Educaţie şi cetăţenie şi Cheltuieli administrative şi alte cheltuieli.

Opinii cu rezerve se formulează pentru două grupuri de politici. Conform concluziilor Curţii, plăţile aferente grupului de politici Agricultură şi resurse naturale, cu excepţia celor privind dezvoltarea rurală, şi plăţile aferente grupului de politici Afaceri economice şi financiare, cu excepţia cheltuielilor legate de Al şaselea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică (PC6), sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile şi reglementările în vigoare.

[i] Erorile nu echivalează cu frauda. Erorile pot fi rezultatul aplicării sau al înţelegerii necorespunzătoare a normelor adesea complexe ale programelor de cheltuieli ale UE. Nu se poate considera că a avut loc o fraudă decât dacă solicitarea fondurilor UE s-a realizat în mod intenţionat cu încălcarea reglementărilor.

Curtea formulează opinii contrare privind legalitatea şi regularitatea din cadrul grupurilor de politici Coeziune; Cercetare, energie şi transport; şi Ajutorul extern, dezvoltarea şi extinderea. Plăţile aferente acestor grupuri de politici sunt afectate în mod semnificativ de erori, deşi în măsuri diferite.

Aceste concluzii sunt formulate în cadrul Raportului anual al Curţii de Conturi Europene privind exerciţiul 2008, document publicat astăzi. Raportul include o opinie anuală de audit referitoare la măsura în care veniturile şi cheltuielile UE au fost înscrise complet şi corect în conturi şi colectate, respectiv efectuate, în conformitate cu toate obligaţiile contractuale şi juridice.

„Per ansamblu, indicii de eroare par să se afle în scădere, datorită îmbunătăţirilor aduse gestiunii bugetare, însă cadrele de reglementare continuă să păstreze un caracter complex, iar în anumite sisteme de control există în continuare probleme. La elaborarea propunerilor pentru revizuirea regulamentului financiar, pentru un nou cadru financiar şi pentru reforma bugetului, Comisia trebuie să acorde atenţia cuvenită mesajelor formulate de Curte în rapoartele sale anuale şi speciale”, afirmă dl Vítor Caldeira, preşedintele Curţii de Conturi Europene.

Bugetul general al Uniunii Europene se adoptă anual de către Consiliu şi Parlamentul European. Comisia deţine, fie exclusiv, fie în cooperare cu statele membre, responsabilitatea pentru execuţia bugetului. Raportul anual al Curţii furnizează o bază pentru procedura de descărcare de gestiune, care încheie procesul bugetar anual.

Raportul anual al Curţii privind execuţia bugetului UE pentru exerciţiul 2008 este disponibil pe site-ul Curţii, www.eca.europa.eu ,în 22 de limbi oficiale.

[1] opinie fără rezerve: atunci când există probe care să demonstreze, sub toate aspectele semnificative, fiabilitatea conturilor sau conformitatea operaţiunilor subiacente cu legile şi reglementările în vigoare

[1] opinie contrară: atunci când nivelul de eroare din cadrul operaţiunilor subiacente este semnificativ şi generalizat

[1] opinie cu rezerve: atunci când nu se poate exprima o opinie fără rezerve, însă efectul oricărei divergenţe sau al oricărei limitări a sferei auditului nu este atât de extins încât să se traducă prin formularea unei opinii contrare sau prin imposibilitatea exprimării unei opinii

[1] Un element sau un grup de elemente este considerat ca depăşind pragul de semnificaţie atunci când este suficient de important pentru a fi adus în atenţia cititorilor unui raport de audit al Curţii sau ai unei opinii de audit exprimate de aceasta.

[1] Erorile nu echivalează cu frauda. Erorile pot fi rezultatul aplicării sau al înţelegerii necorespunzătoare a normelor adesea complexe ale programelor de cheltuieli ale UE. Nu se poate considera că a avut loc o fraudă decât dacă solicitarea fondurilor UE s-a realizat în mod intenţionat cu încălcarea reglementărilor.

Comunicare şi rapoarte – Biroul de presă

12, rue Alcide De Gasperi – L – 1615 Luxembourg
e-mail: press@eca.europa.eu

Pagini Utile

Text preliminar al discursului domnului Caldeira, Preşedintele Curţii de Conturi Europene

//europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ECA/09/69&format=HTML&aged=0&language=RO&guiLanguage=en

Bucuresti, 10.11.2009

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *