metalshow

ANCOM stabilește procedura de soluționare a litigiilor apărute în legătură cu accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la o infrastructură fizică

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a dezbătut și adoptat astăzi în Consiliul Consultativ procedura de soluţionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice.

Conform deciziei adoptate, ANCOM va soluționa litigiile dintre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice și operatorii de rețea, precum şi dintre furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și persoanele care dețin cu orice titlu o infrastructură fizică instalată în interiorul unei clădiri. 

Decizia va fi trimisă spre publicare în Monitorul Oficial al României și va intra în vigoare în trei zile de la publicare.

Litigii ce pot fi soluționate de ANCOM

Conform deciziei, ANCOM poate soluționa litigiile apărute în situațiile în care părțile implicate nu ajung la o soluție amiabilă pe marginea unor dispute care se referă la:
• acordarea accesului la infrastructura fizică, inclusiv dacă aceasta este instalată în interiorul unei clădiri
• modificarea clauzelor contractuale privind modalitățile și condițiile, inclusiv cele tarifare, în care se realizează accesul la infrastructura fizică, inclusiv dacă aceasta este instalată în interiorul unei clădiri,
• împiedicarea de către operatorul de rețea a executării lucrărilor de acces
• punerea la dispoziție a informațiilor referitoare la amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice, precum și a unui punct de contact
• efectuarea inspecției elementelor de infrastructură fizică vizate în vederea instalării unor elemente ale rețelelor de comunicații electronice
• punerea la dispoziție a informațiilor referitoare la lucrările de inginerie civilă proprii aflate în curs sau planificate, precum și realizarea coordonată a acestora.

Procedura de soluționare a litigiilor

Principalele aspecte reglementate de proiectul deciziei vizează modalitatea de sesizare a Autorității, actele premergătoare desfășurării procedurii de soluționare a litigiilor, etapele desfășurării procedurii propriu-zise (citarea părților, desfășurarea întâlnirilor, incidentele procedurale etc.), emiterea deciziei de soluționare a litigiului, termenele procedurale, precum și regulile aplicabile comunicării actelor de procedură.

Astfel, în cazul apariției unei dispute care se referă la aspectele de mai sus, partea interesată trebuie să sesizeze în scris ANCOM. Litigiul va fi soluționat de către o Comisie care va transmite pârâtului un exemplar al sesizării, însoțit de celelalte documente furnizate de către reclamant și îi va cere să formuleze răspuns, în funcție de obiectul litigiului, în termen de 5 sau 10 zile lucrătoare. În funcţie de complexitatea cazului, părţile pot fi invitate la mai multe întâlniri în fața Comisiei care, pentru buna soluționare a litigiului, are dreptul de a solicita informații suplimentare și de a apela la opinia unor specialiști externi, care vor avea calitatea de consultanți cooptați, precum și de a efectua verificări la fața locului.

În funcție de obiectul disputei, un litigiu trebuie soluționat în cel mult 2 sau 4 luni de la data sesizării printr-o decizie a președintelui ANCOM care este obligatorie pentru părţi, se comunică acestora şi se publică pe pagina de internet a Autorității. Această decizie are caracter de act administrativ-jurisdicţional şi poate fi atacată în contencios administrativ la Curtea de Apel București, fără parcurgerea procedurii prealabile.

Procedura de soluționare a litigiilor reglementată prin decizia adoptată este facultativă și gratuită.

Context

Decizia Autorității vine pe fondul intrării în vigoare, la data de 28 iulie 2016, a Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. Noua lege acordă ANCOM atribuții de soluționare a unui număr semnificativ de categorii de litigii și prevede ca Autoritatea să stabilească o procedură facultativă și gratuită de soluționare a acestora.

Litigiile care fac obiectul prezentei decizii pot avea implicații asupra unor infrastructuri fizice din domenii precum energia, transportul public național și local (rutier, feroviar, naval, aerian ș.a.), distribuția apei, a gazelor naturale, iluminatul public etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *