free download 78 travel guides written by experts

Mediu: Comisia da in judecata Belgia la Curtea de Justitie a UE si avertizeaza Romania

in privinta nerespectarii reglementarilor europene referitoare la calitatea aerului

Comisia Europeană dă în judecată Belgia din cauza nerespectării valorilor limită privind calitatea aerului impuse de UE pentru particulele în suspensie cunoscute sub denumirea de Belgia nu a reuşit încă să rezolve problema depăşirii nivelului acestor particule în 8 zone ale ţării. La recomandarea comisarului pentru mediu Janez Potočnik, Comisia a hotărât prin urmare să dea în judecată Belgia la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Întrucât România se află la rândul său în situaţia de a nu respecta valorile limită privind calitatea aerului în cazul PM10, Comisia va trimite un aviz motivat în cadrul acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, aflată în curs de desfăşurare. România are la dispoziţie două luni pentru a se conforma. În absenţa unui răspuns mulţumitor, Comisia ar putea sesiza Curtea de Justiţia a UE în privinţa acestui caz.

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa le impune statelor membre să limiteze expunerea cetăţenilor la micro-particulele cunoscute sub denumirea de PM10. Actul legislativ limitează expunerea în ceea ce priveşte atât concentraţia anuală (40 μg/m3), cât şi concentraţia zilnică (50 μg/m3), care nu trebuie depăşite de mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic.

De la intrarea în vigoare a directivei în 2005, valorile limită pentru PM10 nu au fost respectate în 8 zone de evaluare a calităţii aerului din Belgia, situate în regiunile Bruxelles, Flandra şi Valonia. Belgia a cerut prelungirea termenului pentru respectarea acestor limite, dar în opinia Comisiei nu s-au întrunit condiţiile necesare. În pofida unui aviz motivat transmis anterior (a se vedea IP/10/833), prin care se solicita Belgiei să ia măsuri, calitatea aerului nu s-a ameliorat, astfel încât Comisia a hotărât să dea în judecată Belgia la Curtea de Justiţie a UE.

În România s-a constatat că limitele privind PM10 sunt depăşite în 17 zone. În 2010, România a solicitat o derogare pentru 11 dintre aceste 17 zone, iar Comisia a trimis un aviz motivat (a se vedea IP/10/833) privitor la cele 6 zone care nu intrau sub incidenţa cererii de derogare. După analizarea cererii de derogare, Comisia a ajuns la concluzia că nu se întrunesc condiţiile necesare, prin urmare va trimite României un aviz motivat pentru alte 9 zone (între timp situaţia s-a ameliorat în 2 dintre regiuni). România are la dispoziţie două luni pentru a trimite un răspuns. Lipsa progreselor în acest domeniu ar putea conduce la sesizarea Curţii de Justiţie a UE.

Context

Particulele în suspensie (PM10) se găsesc în special în emisiile poluante generate de industrie, trafic şi încălzirea locuinţelor. Ele pot provoca astm, afecţiuni cardiovasculare, cancer pulmonar şi deces prematur.

Valorile limită privind PM10 ar fi trebuit să fie respectate începând cu 2005 (sau, în cazul României, de la data aderării), dar statele membre pot solicita Comisiei prelungirea termenului pentru conformarea la aceste standarde până în iunie 2011. Astfel de derogări se acordă numai cu îndeplinirea anumitor condiţii. Statele membre trebuie să prezinte un plan privind calitatea aerului, care să detalieze operaţiunile de reducere a emisiilor preconizate pentru perioada de prelungire a termenului şi să demonstreze că au întreprins toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea valorilor limită până la expirarea termenului prelungit.

Aplicarea legislaţiei UE este o prioritate a Comisiei, cu atât mai mult cu cât întârzierile nemotivate în ceea ce priveşte reducerea poluanţilor nocivi pot însemna afectarea continuă a sănătăţii populaţiei.

Pagini Utile

* Lista zonelor cu emisii excedentare, defalcată pe state membre

//ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/exceedances.htm

* Site web cu informaţii despre prelungirea termenelor

//ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

* Informaţii actuale referitoare la încălcările dreptului Uniunii Europene în general

//ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

//europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/220&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Bucuresti, 06.04.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *