free download 78 travel guides written by experts

MDRAPFE simplifică evaluarea, selecția și contractarea la nivelul POR

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) demarează o nouă serie de măsuri de simplificare a procesului de evaluare, selecție și contractare la nivelul programului.

Eforturile anterioare întreprinse de MDRAPFE pentru simplificarea procesului s-au dovedit a fi insuficiente și am considerat că este necesară o schimbare structurală a abordării, pentru a recupera timpul pierdut, a evita riscul de dezangajare și a crește gradul de absorbție a fondurilor europene. Măsurile propuse acum vor avea ca efecte imediate semnarea de contracte de finanțare de 40 mil. euro pentru dezvoltarea IMM-urilor și semnarea tuturor proiectelor de finanțare a drumurilor județene, cu o valoare de circa 550 mil. euro, obiectiv asumat la preluarea mandatului, a declarat ministrul Marius Nica.

MDRAPFE logo

Cele cinci soluții propuse se referă la: contractarea înaintea evaluării tehnico-financiare a proiectelor admise în etapa verificării conformității administrative și eligibilității, prelungirea termenului în care beneficiarii publici pot depune documentele privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică la 1 an de zile de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare, supracontractarea până la 150% pentru Axa Prioritară 4 a POR (”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”), verificarea lunară pe bază de eşantion a documentaţiilor de contractare, respectiv verificarea prin eşantion în etapa de contractare a documentelor care atestă drepturile asupra imobilelor care fac obiectul proiectelor.

Solicitanții care sunt vizați de aceste măsuri au obligația să transmită în maxim un an de la semnarea contractului de finanțare anumite documente actualizare, cerute inițial în etapa de pre-contractare (ce se derula dupa evaluarea tehnico-financiară). De asemenea, aceștia vor lansa procedurile de achiziție publică în cadrul proiectelor cu clauză de reziliere (în eventualitatea nesemnării contractului de finanțare).

Detalii despre soluțiile propuse de MDRAPFE se găsesc în documentul atașat.

Soluții propuse de MDRAPFE pentru SIMPLIFICAREA procesulUI de evaluare, selecție și contractare la nivelul POR 2014-2020

Având în vedere continuarea existenței riscului de dezangajare a fondurilor la nivelul POR 2014-2020, și a faptului că măsurile întreprinse de MDRAPFE privind simplificarea sistemului de evaluare, selecție și contractare s-au dovedit insuficiente, considerăm că este necesară o schimbare radicală a abordării acestui proces. În acest sens, sunt avute în vedere următoarele măsuri:

1. Contractarea proiectelor ulterior etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității

Reformarea sistemului de evaluare, selecție și contractare la nivelul POR 2014-2020 și contractarea proiectelor ulterior etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității, sub condiție rezolutorie privind etapa de evaluare tehnică și financiară și conformarea cu obligațiile autorității de management raportat la art. 125 alin. 3 din Regulamentul UE 1303/2016. În acest sens, prin modificarea ghidurilor solicitantului, se va prevedea posibilitatea ca anumite documente/ documente actualizate solicitate inițial in etapa de pre-contractare ce se derula după evaluarea tehnico-financiară, să fie transmise în termenul prevăzut de contractul de finanțare pentru întocmirea actului adițional cu informațiile financiare rezultate din etapa tehnico-financiară, Beneficiarul se angajeaza printr-o declaratie sa transmita toate aceste documente intr-un termen maxim de 1 an de zile de la semnarea contractului de finanțare sub sancțiunea desființării contractului prin rezoluțiune.

Pentru apelurile deja lansate, pentru semnarea contractului de finanțare, după etapa de conformitate și eligibilitate, este necesar ca anumite documente să fie transmise de beneficiar,cum ar fi:
– Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat
– Certificatul de cazier fiscal al solicitantului
– Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat
– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de conformitate administrativa si eligibilitate.
– Formularul bugetar “Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”, prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art 2 din H.G.93/2016 (pentru entitatile de drept public)- Formularul nr. 1 – Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene în conformitate cu HG.93/2016 (pentru entitatile de drept public).

○ Menţionăm faptul că pana in prezent dintr-un total de 251 proiecte care au facut obiectul evaluarii tehnice si financiare doar 14 au fost respinse in aceasta etapa deoarece nu au obtinut punctajul minim, reprezentand 1,81% din valoarea totala a cererilor de finanţare supuse evaluării tehnice şi finanţare.
○ Această măsură se va aplica apelurilor de proiecte necompetitive dedicate exclusiv beneficiarilor publici precum si apelurilor competitive pentru care valoarea totala a proiectelor se incadreaza in valoarea apelului (inclusiv supracontractare de 150%, daca este cazul) după aprobarea reformării procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse în cadrul POR.
○ AM POR nu va efectua plata cererilor de prefinantare/rambursare/plata catre beneficiari/parteneri si nu va declara la Comisia Europeana cheltuieli aferente acestor proiecte pana la îndeplinirea de către beneficiari/parteneri a condițiilor rezolutorii stipulate în contract.
○ Se va impune detalierea noului mecanism în cadrul ghidurilor specifice şi includerea în contractul de finanțare a condițiilor și termenelor aferente clauzelor rezolutorii, inclusiv intocmirea si aprobarea de modificări ale ghidurilor solicitantului aprobate și publicate.
○ Modificarea acordului de delegare care sa prevada faptul ca la solicitarea AM POR, OI realizează reverificarea documentatiilor de contractare

2. Prelungirea termenului pentru depunerea documentelor privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică la 1 an de zile de la intrarea in vigoare a contractului de finanțare pentru toate apelurile de proiecte dedicate exclusiv beneficiarilor publici.

○ OI/AM POR va analiza existenta proiectelor respinse exclusiv din cauza neindeplinirii acestei conditii si le va reintroduce in procesul de evaluare, selectie si contractare

3. Supracontractarea POR până la 150% a proiectelor aferente Axei Prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,avându-se în vedere posibilitatea ca în anul 2018 sa fie finantate proiectele acelor municipii care au înregistrat cheltuieli / potențial de a produce cheltuieli cu diminuarea alocarii fondurilor acelor municipii mai putin performante. De asemenea, se va avea în vedere inclusiv modificarea cadrului legal privind supracontractarea si alocarea regionala, dacă acest lucru se impune.

4. Verificarea pe bază de eşantion lunar a documentaţiilor de contractare la nivelul AMPOR (cu preponderenţă pentru apelurile competitive destinate mediului de afaceri) şi crearea unui mecanism de sancţionarea OI/ADR, prin modificarea acordului cadru/ contract de finanţare în cazul în care erorile de verificare ale acestor organisme depăşesc un anumit prag. OI din cadrul ADR va efectuata in continuare verificarile 100% a documentatiilor de contractare ce sunt transmise la AM.

○ Modificarea acordului de delegare care sa prevada faptul ca la solicitarea AM POR, OI realizează reverificarea documentatiilor de contractare

5. Verificarea documentelor care atestă drepturile asupra imobilelor, obiecte ale proiectului, în etapa de contractare, la nivelul AMPOR, prin eşantion. În cadrul grilelor de verificare se va detalia modul de selecţie a eşantionului, astfel încât să acopere un anumit procent din suprafaţa imobilelor pe care se realizează investiţia.

AM POR va face demersurile necesare pentru modificarea şi actualizarea anexei privind Descrierea funcțiilor și procedurilor în vigoare pentru Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020 și autoritatea de certificare (conform anexei XIII a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului) şi transmiterea acesteia la instituţiile abilitate (Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României).

Acțiuni ce vor fi întreprinse de către solicitanți, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, in vederea accelerarii procesului de absorbtie avand in vedere tinta de dezangajare din anul 2018

○ Beneficiarul se angajeaza printr-o declaratie sa transmita anumite documente/ documente actualizate solicitate inițial in etapa de pre-contractare ce se derula după evaluarea tehnico-financiară, să fie transmise într-un termen maxim de 1 an de zile de la semnarea contractului de finanțare sub sancțiunea rezoluțiunii acestuia
○ Lansarea procedurilor de achizitie publică cu conditie rezolutorie aferente contractelor de finantare semnate cu conditie rezolutorie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *