free download 78 travel guides written by experts

Comisia impulsioneaza protectia pentru lucratorii detasati

Pentru a face ca piața unică a UE să funcționeze mai bine pentru lucrători și pentru întreprinderi, Comisia a propus noi norme pentru extinderea protecției pentru lucrătorii detașați temporar în străinătate. Protecția lucrătorilor și concurența loială reprezintă cele două fețe ale monedei pieței unice a UE și, cu toate acestea, se constată că adesea nu se respectă condiții minime de angajare și de muncă pentru cei un milion și ceva de lucrători detașați din UE. Pentru abordarea aspectelor abuzive specifice, în care lucrătorii nu se bucură de deplinătatea drepturilor lor în ceea ce privește, de exemplu, salariul sau concediile, mai ales în sectorul construcțiilor, Comisia a prezentat, în cadrul unei directive privind respectarea drepturilor, propuneri concrete și practice de intensificare a monitorizării și de consolidare a respectării normelor existente, precum și de îmbunătățire a modului în care acestea se aplică în practică. Aceasta va asigura condiții de egalitate între întreprinderile implicate, excluzându-le pe cele care nu respectă regulile.

Pentru a emite un semnal puternic că drepturile lucrătorilor și libertatea lor de a face grevă se află pe picior de egalitate cu libertatea de a presta servicii, Comisia a prezentat și un nou regulament care ține cont de jurisprudența existentă. Aceasta are relevanță în mod special în contextul prestării transfrontaliere de servicii, precum detașarea lucrătorilor. Obiectivul general al ambelor propuneri este de a stimula locurile de muncă de calitate și de a spori competitivitatea în UE prin actualizarea și îmbunătățirea funcționării pieței unice, garantând, totodată, drepturile lucrătorilor.

După adoptarea pachetului legislativ, președintele Barroso a declarat: „Am promis Parlamentului European în 2009 că vom clarifica exercitarea drepturilor sociale pentru detașarea lucrătorilor. Libera prestare a serviciilor în cadrul pieței interne reprezintă o oportunitate majoră de creștere. Dar, normele trebuie să se aplice tuturor în mod egal. Aceasta nu se întâmplă întotdeauna pentru lucrătorii detașați într-un alt stat membru. Astăzi, Comisia Europeană acționează concret pentru eliminarea abuzurilor inacceptabile. Vrem să ne asigurăm că lucrătorii detașați se bucură pe deplin de drepturile lor sociale în întreaga Europă.”

Comentând importanța propunerilor atât pentru lucrători, cât și pentru întreprinderi, László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a subliniat: „Detașarea temporară a lucrătorilor ar trebui să reprezinte o situație win-win pentru piețele forței de muncă din UE și pentru întreprinderi, dar nu poate fi utilizată ca modalitate de ocolire a standardelor sociale minime”. Dl Andor a accentuat asupra faptului că piața unică poate să funcționeze eficient numai în condiții de concurență corectă, spunând: „Propunerile de astăzi clarifică pentru toată lumea normele privind lucrătorii detașați și instituie garanții practice împotriva dumpingului social și a condițiilor proaste de muncă, mai ales în sectorul construcțiilor, în care detașarea lucrătorilor se folosește cel mai intens și în care se raportează cele mai multe abuzuri”.

Context

Propunerea de directivă privind respectarea drepturilor are drept obiectiv îmbunătățirea aplicării în practică a directivei din 1996 privind detașarea lucrătorilor, fără a-i schimba dispozițiile. În mod special, directiva privind respectarea drepturilor:
* ar stabili standarde mai ambițioase pentru informarea lucrătorilor și a întreprinderilor cu privire la drepturile și obligațiile lor;
* ar stabili norme clare privind cooperarea între autoritățile naționale responsabile pentru detașare;
* ar furniza elemente pentru îmbunătățirea implementării și monitorizării noțiunii de detașare pentru a evita înmulțirea întreprinderilor „cutii poștale” care utilizează detașarea ca o modalitate de eludare a normelor de angajare;
* ar defini sfera de aplicare a supravegherii și responsabilitățile autorităților naționale relevante;
* ar îmbunătăți respectarea drepturilor lucrătorilor, inclusiv introducerea răspunderii individuale și în solidar pentru sectorul construcțiilor pentru salariile lucrătorilor detașați, precum și pentru instrumentarea plângerilor.

Propunerea de regulament Monti II răspunde preocupărilor cu privire la prevalența libertăților economice asupra dreptului la grevă pe piața unică, subliniind că nu există nicio supremație între dreptul la acțiune colectivă și libertatea prestării de servicii. De asemenea, acesta stabilește un nou mecanism de alertă pentru conflicte industriale cu implicații grave în situații transfrontaliere. Regulamentul nu afectează în niciun fel legislația națională privind dreptul la grevă și nici nu va crea obstacole în calea dreptului la grevă.

În fiecare an, aproximativ un milion de lucrători sunt detașați de către angajatorii lor peste granițele interne ale Uniunii Europene pentru a presta servicii (0,4% din forța de muncă a UE). Cele mai importante țări „expeditoare” sunt PL, DE, FR, LU, BE și PT. Acești lucrători joacă un rol important în eliminarea deficitului de forță de muncă și de competențe în diverse sectoare și regiuni, precum construcțiile, agricultura și transporturile. Detașarea joacă, de asemenea, un rol important în prestarea de servicii specializate, de înaltă calificare, cum este tehnologia informației.

Piața unică a UE oferă întreprinderilor libertatea de a presta servicii în alte state membre, inclusiv posibilitatea de a detașa cu titlu temporar lucrători în alte state membre, pentru realizarea unor proiecte specifice. Aceasta permite întreprinderilor să își ofere serviciile specializate pe întreaga piață unică a UE, contribuind la o mai mare eficiență și la creșterea economică.

Lucrătorii detașați nu intră pe piața forței de muncă din țara gazdă pentru că rămân angajați ai propriei întreprinderi din statul membru expeditor.

Pentru a facilita detașarea lucrătorilor și pentru a asigura o concurență corectă, precum și pentru a garanta un nivel corespunzător de protecție pentru lucrătorii detașați, directiva din 1996 definește un nucleu de condiții de muncă pe care prestatorul de servicii trebuie să le respecte pe durata detașării în statul membru gazdă. Acesta include nivelurile minime de remunerație aplicabile, concedii, număr maxim de ore de lucru și perioade minime de odihnă, precum și condiții de sănătate și siguranță la locul de muncă.

În practică, aceste condiții fundamentale de angajare sunt adesea aplicate incorect sau nu se controlează aplicarea lor în statul membru gazdă. Întreprinderi care se stabilesc în străinătate în mod artificial pot abuza de detașare numai pentru a beneficia de un nivel mai scăzut de protecție a muncii sau de contribuții reduse la asigurările sociale. Lucrătorii detașați sunt adesea mai vulnerabili, dată fiind situația lor de străini. Noua propunere ar introduce dispoziții mai eficiente pentru a asigura aplicarea efectivă pe teren a directivei din 1996 privind detașarea lucrătorilor.

Cauzele Viking Line și Laval ale Curții Europene de Justiție au declanșat o dezbatere intensă cu privire la măsura în care sindicatele sunt în măsură să apere drepturile lucrătorilor în situații transfrontaliere care implică detașarea sau relocalizarea întreprinderilor. Hotărârile au fost interpretate de unele părți interesate în sensul că libertățile economice ar predomina față de drepturile sociale și, în special, față de dreptul la grevă. Noua directivă de respectare a drepturilor și Regulamentul Monti II confirmă că nu este așa.

Persoane de contact:
Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)
Nadège Defrère (+32 2 299 04 03)

Pagini Utile

* Pagina de internet a DG EMPL privind detașarea lucrătorilor:
//ec.europa.eu/social/posted-workers
* Propunere de directivă privind controlul aplicării dispozițiilor privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7479&langId=en
* Propunere de regulament privind exercitarea dreptului de a întreprinde acțiuni colective în contextul libertăților economice ale pieței unice:
//ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7480&langId=en
* Document de lucru al serviciilor Comisiei, evaluare a impactului, revizuire a cadrului legislativ referitor la detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, SWD(2012) 63://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7481&langId=en
* Întrebări şi răspunsuri despre normele care vizează lucrătorii detaşaţi:MEMO/12/199
* Subiectele atinse în timpul discursului comisarului László Andor:
MEMO/12/202

Bucuresti, 21.03.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *