free download 78 travel guides written by experts

AVAS vinde ISCIR-CERT

Miercuri, 15 august 2007, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a lansat la privatizare S.C. ISCIR-CERT S.A., Bucureşti.

AVAS vinde, prin metoda negocierii cu selecţie pe bază de oferte tehnice, un număr de 193.909 acţiuni, reprezentând 100% din capitalul social al societăţii comerciale ISCIR-CERT S.A., Bucureşti. Obiectul principal de activitate al societăţii este evaluarea conformităţii şi certificarea produselor, a sistemelor de management şi a personalului prin efectuarea de testări şi realizarea de analize tehnice (cod 7430). Dosarul de prezentare a societăţii comerciale poate fi procurat zilnic, de la A.V.A.S., începând cu data de 22.08.2007, contra unei sume de 2.112 lei, exclusiv TVA. Accesul la Camera de Date a SC ISCIR-CERT SA Bucuresti se va face în perioada 23.08.2007 – 18.09.2007, pe baza unei Taxe de acces direct, în sumă de 1.056 lei, exclusiv TVA. Garanţia de participare la negociere este în sumă de 387.818 lei.

La negociere vor putea participa numai ofertanţii care prezintă dovada îndeplinirii cumulative a urmatoarelor criterii de precalificare:

A. Inexistenţa sancţiunilor penale pentru savârşirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte contravenţii şi infracţiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare – criteriu eliminatoriu.

B. Experienţă în domeniul cercetarii-dezvoltarii pentru ramura de stiinta a societatii comerciale de cercetare-dezvoltare sau pentru o ramura inrudita.

C. Bonitate financiară şi capacitate de a prelua o nouă afacere.

D. Pot participa la privatizare numai persoanele fizice/juridice române sau străine, care în mod direct sau prin intermediul societăţilor la care sunt acţionari/asociaţi majoritari, nu au înrăutăţit în mod vădit situaţia economico-financiară a unor societăţi comerciale, privatizate anterior, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate cu FPS şi/sau APAPS/AVAS.

Ofertanţii care beneficiază de înlesniri (facilitaţi/eşalonări) la plata obligaţilor către furnizorii de resurse energetice şi apă conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 57/2002  sunt excluşi de la negociere.

Potenţialii cumpărători vor depune Documentele de precalificare şi de participare împreună cu Ofertele finale până la data limită 18.09.2007 ora 1600, separat, în plicuri sigilate. Documentele de precalificare se vor deschide la data de 19.09.2007, ora 1200, în prezenţa tuturor potenţialilor cumpărători.

Regulamentul cadru de organizare şi desfăşurare a şedinţei de precalificare precum şi alte relaţii privind S.C. ISCIR-CERT S.A. se pot obţine consultând site-ul Autorităţii la adresa www.avas.gov.ro

Bucuresti, 15.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *