free download 78 travel guides written by experts

AVAS a solicitat Corpului de Control al Primului – Ministru sa realizeze un control

cu privire la situaţia S.C. Rodipet S.A. Bucureşti

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a solicitat Corpului de Control al Primului – Ministru realizarea unui control cu privire la S.C. RODIPET S.A. Bucureşti, având în vedere situaţia creată la această societate comercială. Această măsură vine în completarea deciziei AVAS de executare a gajului, de numire a unui administrator provizoriu la S.C. RODIPET S.A. Bucureşti şi de desfiinţare a contractului de privatizare ca urmare a nerespectării de către cumpărător, respectiv S.C. MAGNAR TWO S.R.L., a clauzelor asumate.

            În data de 30 iunie 2009, Judecătorul Delegat la O.R.C.T.B. a admis cererea formulată de AVAS de reînscriere a Autorităţii ca acţionar la S.C. NETWORK PRESS CONCEPT S.A. (fosta S.C. RODIPET S.A.) cu un număr de 7.351.797 acţiuni, cu o valoare de 2,5 RON/acţiune, reprezentând 51% din capitalul social al acestei societăţi, ca urmare a solicitării AVAS de executare a garanţiilor reale pentru nerealizarea obligaţiilor investiţionale.

            Având în vedere decizia judecătorului delegat, AVAS urmează să întreprindă demersurile necesare în vederea numirii unui administrator provizoriu la S.C. NETWORK PRESS CONCEPT S.A. în conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. 3 din Legea nr. 137/2002.

            Precizăm că, împotriva Incheierii judecătorului delegat la O.R.C. TB orice parte interesată poate formula recurs, in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990. Formularea recursului nu afectează valabilitatea inscrierii efectuate de judecatorul delegat in Registrul Comertului.

            De asemenea, potrivit prevederilor hotărârii Colegiului Director al AVAS, Autoritatea urmează să facă demersurile legale în vederea desfiinţării contractului de privatizare şi sa acţioneze in vederea anularii actelor subsecvente încheierii acestui contract.

            Precizăm că, AVAS nu a avut în monitorizarea postprivatizare a contractului încheiat cu S.C. MAGNAR TWO S.R.L. clauze care să afecteze relaţiile comerciale desfăşurate de S.C. RODIPET S.A. în activitatea de distribuţie a presei, şi care, indirect, să genereze pierderi acestei societăţi prin impunerea unor tarife preferenţiale.

            Toate măsurile întreprinse de AVAS au avut şi au ca scop respectarea de către S.C. MAGNAR TWO S.R.L. a legislaţiei din domeniul privatizării şi postprivatizării, având în vedere impactul pe care îl are activitatea desfăşurată de S.C. RODIPET S.A. în relaţia cu mass media din România.

 

Informaţii de background:

            Printre clauzele nerespectate de către cumpărător, care au stat la baza deciziei AVAS, se regăsesc:

    * nerealizarea obligaţiilor investiţionale pentru dezvoltare cu scadenţă la 10.05.2008.

            Pentru aceste investiţii, termenul de prezentare a certificatului auditorilor/comisiei de cenzori privind realizarea investiţiilor s-a împlinit în data de 21 iunie 2008. La această dată cumpărătorul nu a prezentat certificatul. AVAS a solicitat prin mai multe adrese atât cumpărătorului, cât şi societăţii privatizate, certificatele emise de cenzori sau auditori, dar nu a primit nici un răspuns.

·        clauzele sociale prevăzute în contractul de privatizare ce se referă la:

–         asumarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor existente cu privire la Contractul Colectiv de Muncă, Contractele individuale de muncă, legislaţia privind protecţia socială, condiţiile de muncă, salarii, păstrarea şi concedierea angajaţilor, despăgubiri în caz de concedieri colective şi alte compensaţii, Protocolul încheiat cu Sindicatul Liber S.C. RODIPET S.A. şi Sindicatul STPF;

–         menţinerea, pe o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, numărului de salariaţi ai societăţii angajaţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Încetarea raporturilor de muncă dintre salariaţii angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi societate se va face în conformitate cu prevederile Protocolului menţionat anterior.

     Cumpărătorul nu a prezentat documentele care să ateste respectarea clauzelor sociale şi, în consecinţă, a devenit aplicabil pactul comisoriu prevăzut în contract.

     Menţionăm că, prin contractul de privatizare, cumpărătorul s-a obligat, în calitate de acţionar majoritar, să determine societatea ca, fără acordul Clubului Român de Presă:

–         să nu încredinţeze administrarea societăţii nici uneia dintre societăţile care desfăşoară activităţi de editare a presei;

–         să nu schimbe destinaţia punctelor de vânzare şi nici să nu închidă un procent important (5%/an) din reţeaua de puncte de vânzare deţinute de societate la data privatizării, fără a crea altele în loc sau fără acordul CRP.  

Bucuresti, 10.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *