free download 78 travel guides written by experts

AVAS a lansat la privatizare ISCR – CERT Bucuresti

Luni, 7 aprilie 2008, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor statului a publicat anunţul de privatizare pentru S.C. ISCIR – CERT S.A. Bucureşti.

AVAS vinde 193.909 acţiuni, reprezentând 100% din capitalul social, prin metoda negocierii cu selecţie pe bază de oferte tehnice, în baza prevederilor legislaţiei privatizării şi a H.G. 2193/2004.
Conform H.G. 2193/2004, metoda de vânzare a institutelor de cercetare presupune evaluarea unei oferte care are două componente: o ofertă tehnică, care reprezintă 60% din punctajul total şi o ofertă financiară, care reprezintă 40% din punctajul total.

Negocierea contractului de privatizare se va realiza cu ofertantul care va obţine cel mai mare punctaj.

Activitatea principală a ISCIR – CERT este evaluarea conformităţii şi certificarea produselor, a sistemelor de management şi a personalului prin efectuarea de testări şi realizarea de analize tehnice (cod 7430).

Potenţialii cumpărători vor depune Documentele de precalificare şi de participare, împreună cu Ofertele finale, până la data de 09.06.2008, ora 1200, în plicuri sigilate.

Documentele de precalificare se vor deschide la data de 09.06.2008, ora 1300, în prezenţa tuturor potenţialilor cumpărători.

Subliniem că pentru a alinia prevederile legislaţiei în domeniul privatizării la normele europene privind ajutorul de stat, inclusiv cele referitoare la trecerea în proprietate privată a institutelor de cercetare, AVAS a înaintat spre avizare ministerelor de resort un proiect de act normativ, dar acest proiect nu a fost avizat favorabil de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Informaţii de background

Pentru participarea la negociere este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare, care poate fi procurat începând cu data de 10.04.2008, contra unei sume de 2.112 lei, plus TVA.

Informaţii suplimentare pentru investigarea societăţii în vederea întocmirii ofertei de cumpărare vor fi disponibile în cadrul Camerei de Date organizata la sediul SC ISCIR-CERT SA Bucuresti, în perioada 10.04.2008 – 06.06.2008, pe baza unei Taxe de acces direct în sumă de 1.056 lei, plus TVA.

Garanţia de participare la negociere este în sumă de 387.818 lei.

La negociere vor putea participa numai ofertanţii care prezintă dovada îndeplinirii cumulative a urmatoarelor criterii de precalificare:

A. Inexistenţa sancţiunilor penale pentru savârşirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte contravenţii şi infracţiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare – criteriu eliminatoriu.

B. Experienţă în domeniul cercetarii-dezvoltarii pentru ramura de stiinta a societatii comerciale de cercetare-dezvoltare sau pentru o ramura inrudita.

C. Bonitate financiară şi capacitate de a prelua o nouă afacere.

D. Pot participa la privatizare numai persoanele fizice/juridice române sau străine, care în mod direct sau prin intermediul societăţilor la care sunt acţionari/asociaţi majoritari, nu au înrăutăţit în mod vădit situaţia economico-financiară a unor societăţi comerciale, privatizate anterior, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate cu FPS şi/sau APAPS/AVAS.

Informaţii suplimentare privind oferta A.V.A.S. se pot obtine consultând site-ul www.avas.ro

Bucuresti, 07.04.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *