free download 78 travel guides written by experts

ARRP aderă la principiile Declarația de la Helsinki

10 principii etice menite sa reuneasca industria globala de PR sub un unic stindard al comportamentului etic

Asociaţia Română de Relaţii Publice (ARRP), membră a ICCO, anunță aderarea la principiile din Declarația de la Helsinki, document lansat cu prilejul Summit-ului global al industriei de PR organizat la începutul lunii în Finlanda, sub egida Organizației Internaționale a Consultanțelor în Comunicare (ICCO), la care ARRP a devenit membru cu drepturi depline în iunie 2017.

Despre Declaratia de la Helsinki

În cadrul Summit-ului Global, ICCO a invitat industria de PR din întreaga lume să aibă în vedere pericolele pe care le implică un comportament neetic în exercitarea acestei profesii la nivel global. Adoptarea declaraţiei de la Helsinki are ca scop unificarea industriei mondiale de relaţii publice în baza unui set de 10 principii etice.

Helsinki Declaration

De asemenea, Declarația de la Helsinki invită specialiştii în comunicare să adopte etica în relaţiile publice în interesul publicului global şi susţine mai mult ca oricând importanţa reputaţiei de companie și individuale, atat în interiorul, cât şi în afara industriei.

Totodată, declaraţia trage un semnal de alarmă cu privire la ştirile false (fake news) şi la utilizarea necorespunzătoare a reţelelor sociale în industria comunicării globale. Principiile etice ale profesiei au la bază adevărul, corectitudinea şi respectarea intimităţii.

Despre principiile etice

Cele 10 principii etice conținute în Declarația de la Helsinki sunt susţinute de Carta de la Stockholm, adoptată în 2003, care a înlocuit Carta de la Roma, la care ICCO aderase în 1986. Carta de la Stockholm a stabilit un cod de standarde profesionale în scopul definirii industriei relaţiilor publice la nivel global.

Toate organizaţiile membre ICCO se angajează, prin adoptarea declaraţiei, să respecte etica şi codul de conduită prevăzut de aceste 10 principii.

HELSINKI DECLARATIONDECLARAŢIA DE LA HELSINKI
Mindful of the considerable and increasing influence and importance of public relations, ICCO members commit at all times to abide by the following 10 principles:Având în vedere influența considerabilă forța și din ce în ce mai puternică a relațiilor publice, membrii ICCO se angajează să respecte în permanență următoarele 10 principii:
1. To work ethically and in accordance with applicable laws;1. Să profeseze etic şi în acord cu cadrul legislativ;
2. To observe the highest professional standards in the practice of public relations and communications;2.Să respecte cele mai înalte standarde profesionale în practica relaţiilor publice şi a comunicării;
3. To respect the truth, dealing honestly and transparently with employees, colleagues, clients, the media, government and the public;3. Să respecte adevărul, să colaboreze onest şi transparent cu angajaţii, colegii, clienţii, mass media, guvernul şi publicul;
4. To protect the privacy rights of clients, organisations, and individuals by safeguarding confidential information;4. Să protejeze dreptul la intimitate al clienţilor, organizaţiilor, persoanelor, respectând confidenţialitatea informaţiei;
5. To be mindful of their duty to uphold the reputation of the industry.5. Să fie atenți la datoria lor de a susține reputația industriei;
6. To be forthcoming about sponsors of causes and interests and never engage in misleading practices such as “astroturfing.”6. Să fie transparenţi în privinţa celor ce susţin cauze şi interese şi să nu se angajeze niciodată în practici înșelătoare de tip “astroturfing”.
7. To be aware of the power of social media, and use it responsibly.7. Să fie conştienţi de puterea reţelelor de socializare şi să le folosească  responsabil.
8. To never engage in the creation of or knowingly circulate fake news.8. Să nu se angajaze niciodată în crearea sau difuzarea în cunoștință de cauză a ştirilor false.
9. To adhere to their Association’s Code of Conduct, be mindful of the Codes of Conduct of other countries, and show professional respect at all times.9. Să adere la Codul de conduită al Asociației din care fac parte, să ţină cont de Codurile de Conduită din alte țări și să arate mereu respect profesional.
10. To take care that their professional duties are conducted without causing offence on the grounds of gender, origin, religion, disability and any other form of discrimination.10. Să se asigure că îşi exercită  îndatoririle profesionale fără a provoca ofensă pe motive de gen, origine, religie, dizabilitate și orice altă formă de discriminare.

Asociaţia Română de Relaţii Publice (ARRP) invită specialiştii în comunicare şi relaţii publice, reprezentanţii societăţii civile şi pe cei ai mass-media, pe cei care activează în sectorul public, în cel privat, în ONG-uri, în instituții de presă și alte entități reprezentative pentru domeniul comunicare să cunoască şi să adere la principiile etice adoptate la Helsinki  dand share pe facebook paginilor https://www.facebook.com/ARRPRomania/ si https://iccopr.com/helsinki-declaration/ folosind #HelsinkiDeclaration.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *