metalshow

ANCOM pune in vanzare caietele de sarcini pentru acordarea primelor 2 multiplexe

de televiziune digitala terestra

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pune în vânzare caietele de sarcini pentru derularea procedurilor de selecţie comparativă de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, în vederea operării primelor două multiplexe de televiziune digitală terestră DVB-T pe teritoriul României.  

Caietele de sarcini conţin cerinţele tehnice minimale pe care ofertanţii trebuie să le îndeplinească pentru a putea participa la procedurile de selecţie comparative prin care vor fi acordate licenţele de operare a primelor două multiplexe digitale terestre, incluzând grila de punctaj, obligaţiile minimale pe care ofertanţii vor trebui să şi le asume în cazul în care vor fi declaraţi câştigători, precum şi data limită până la care se pot primi ofertele.

Participarea la procedurile de selecţie organizate de Autoritate este condiţionată de achiziţionarea, în prealabil, a caietelor de sarcini. Potrivit graficului de desfăşurare a  procedurilor de selecţie actualizate de caietele de sarcini, termenul limită de depunere a ofertelor este 31 august pentru ambele multiplexe, urmând ca stabilirea câştigătorilor să aibă loc la data de 28 septembrie 2010 pentru primul multiplex şi la data de 8 octombrie 2010 pentru cel de-al doilea. În situaţia în care analiza ofertelor presupune procesarea unui volum mare de informaţii, ANCOM poate prelungi termenele de stabilire a câştigătorului şi, respectiv, de depunere a contestaţiei.

Procedurile de selecţie comparativă se vor desfăşura în trei etape: etapa de calificare, în care comisia desemnată de ANCOM va verifica dacă ofertanţii îndeplinesc condiţiile minime stabilite prin caietele de sarcini, etapa de evaluare a ofertelor, în care se vor evalua numai ofertele acelor participanţi declaraţi calificaţi şi, respectiv, etapa de desemnare a câştigătorilor, în care cele două licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru pentru primele două multiplexe vor fi acordate ofertanţilor care acumulează cel mai mare punctaj. Participanţii la procedurile de selecţie comparative pot depune contestaţie privind rezultatul licitaţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării privind rezultatul licitaţiei, urmând ca în termen de 7 zile de la data depunerii contestaţiilor o comisie desemnată de ANCOM să soluţioneze contestaţiile.

Caietele de sarcini puse în vânzare de Autoritate pot fi obţinute în perioada 02 – 09.07.2010 de la sediul ANCOM din Bucureşti, Sector 3, Str. Delea Nouă nr. 2, Et. 7, Direcţia Juridică, persoană de contact dl. Călin ZVANCEA-COZAN, pe baza plăţii sumei nerambursabile de 1500 lei, ce poate fi achitată fie la casieria ANCOM din Str. Delea Nouă nr. 2, Sector 3, fie în contul ANCOM nr. RO03TREZ7005025XXX000274 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Bucuresti, 01.07.2010

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *