free download 78 travel guides written by experts

ANCOM propune condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română

ANCOM lansează în consultare publică un proiect de decizie prin care stabileşte în sarcina CNPR, ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, cerințe privind conținutul metodologiei de dezvoltare a sistemului de evidenţă contabilă separată. De asemenea, prin proiectul de decizie Autoritatea detaliază obligaţiile privind dezvoltarea sistemului de evidenţă internă a costurilor şi de elaborare a situaţiilor financiare separate.

Această reglementare vine ca urmare a desemnării CNPR ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale pentru o perioadă de 5 ani, respectiv 1 ianuarie 2020–31 decembrie 2024.

Potrivit deciziei de desemnare, CNPR are obligaţia să implementeze şi să dezvolte un sistem de evidenţă internă a costurilor suficient de detaliat pentru a identifica costul furnizării individuale a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal şi să realizeze evidenţierea distinctă a activităţilor din sfera serviciului universal de cele neincluse în sfera serviciului universal.

Metodologia de dezvoltare a sistemului de evidenţă contabilă separată

Această metodologie descrie metodele, principiile, ipotezele și sursele de date folosite pentru elaborarea situațiilor financiare separate.

Ancom logo

În cuprinsul metodologiei vor fi prezentate serviciile incluse în fiecare dintre cele 3 segmente de afaceri, respectiv servicii din sfera serviciului universal, alte servicii poştale, alte servicii non-poştale. Vor fi, de asemenea, descrise principiile și politicile contabile generale, precum și principiile de recunoaștere în contul de profit și pierdere a veniturilor și cheltuielilor, respectiv de recunoaștere în bilanț a activelor, respectiv datoriilor.

Situațiile financiare separate

Pe baza Metodologiei, CNPR va întocmi, anual, situațiile financiare separate care vor include situația capitalului mediu angajat pe segmente de afaceri, veniturile, cheltuielile operaționale și rezultatul operațional pe segmente de afaceri, precum și situaţii detaliate privind costurile unitare, veniturile şi profitabilitatea pentru fiecare dintre serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal, situația costurilor directe, indirecte și comune prezentată separat pentru serviciile din sfera serviciului universal și respectiv serviciile din afara sferei serviciului universal și reconcilierea între contul de profit şi pierdere din componenţa situaţiilor financiare separate şi contul de profit şi pierdere statutar.

Valoarea costului mediu ponderat al capitalului aferentă serviciilor din sfera serviciului universal va fi stabilită de către ANCOM. Situațiile financiare separate vor fi auditate de un auditor independent, iar raportul de audit va transmis ANCOM împreună cu situaţiile financiare separate.

Procesul de consultare publică

Proiectul Deciziei privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română – S.A. poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 23.03.2020, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *