free download 78 travel guides written by experts

Analiza anuala a cresterii 2013: trasarea parcursului catre redresarea economica

Comisia Europeană a adoptat Analiza Anuală a Creșterii (AAC) 2013, stabilind cinci priorități menite să orienteze statele membre aflate în criză spre relansarea creșterii economice. AAC marchează începutul semestrului european pentru coordonarea politicilor economice, prin care se asigură alinierea planurilor bugetare și economice ale statelor membre cu prevederile Pactului de stabilitate și creștere și cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Referitor la aceste priorități, José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a declarat: „Este esențial să respectăm în continuare strategia de consolidare fiscală favorabilă creșterii, reformele economice și investițiile bine orientate. Aceasta este singura modalitate de a restabili încrederea și de a asigura o creștere economică durabilă. Înțeleg că aceste reforme sunt dificile, dureroase și pot avea consecințe sociale, de aceea Comisia face tot ce îi stă în putință pentru ca redresarea economică să genereze cât mai multe locuri de muncă. Analiza anuală a creșterii oferă statelor membre orientări politice, asigurând distribuirea uniformă a sarcinilor legate de reformă și protejarea categoriilor celor mai vulnerabile.”

În acest an, principalul mesaj al AAC este acela că, deși politicile UE încep să dea rezultate – deficitele scad, tensiunile de pe piețele financiare se atenuează și apar semne de îmbunătățire a competitivității în unele state membre – este necesară continuarea reformei pentru a genera o creștere economică durabilă și noi locuri de muncă. Din acest motiv, Comisia consideră că cele cinci priorități prezentate în AAC de anul trecut (a se vedea MEMO/11/821) rămân valabile. Cele cinci priorități sunt: continuarea unei consolidări fiscale diferențiate și favorabile creșterii economice; reluarea activității normale de creditare a economiei; promovarea creșterii economice și a competitivității în prezent și în viitor; abordarea aspectelor legate de șomaj și a consecințelor sociale ale crizei și modernizarea administrației publice.

Fiecare dintre cele cinci priorități se axează pe creșterea economică și ocuparea forței de muncă, punând un accent deosebit pe echitate. Nu există o agendă unică de stimulare a creșterii și a locurilor de muncă, dar există obiective comune și o serie de reforme care trebuie luate în considerare. Un sprijin specific pentru cercetare în sectorul public și în cel privat, un sistem de educație și formare mai performant pentru creșterea nivelurilor generale de competențe și simplificarea regimului juridic pentru înființarea de societăți – toate aceste măsuri pot contribui la stimularea competitivității și, prin urmare, la creștere economică. Piața unică și dezvoltarea în continuare a industriilor de rețea (transporturi, energie și infrastructuri internet) favorizează dezvoltarea întreprinderilor și permit consumatorilor să beneficieze de produse/bunuri și servicii de mai bună calitate.

Pactul pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, adoptat de către șefii de stat și de guvern în cadrul Consiliului European din iunie 2012, ar trebui să stimuleze eforturile depuse de UE și de statele membre pentru mobilizarea pârghiilor de creștere de care dispun – de la punerea în aplicare a actelor privind piața unică până la utilizarea mai bine direcționată a fondurilor structurale ale UE. De asemenea, Comisia a propus recent o strategie menită să îmbunătățească funcționarea piețelor de energie, precum și măsuri de consolidare a politicii industriale. În plus, este (foarte importantă găsirea)/esențial să se ajungă la un(ui) acord global privind cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020 în vederea relansării creșterii și a competitivității în Europa și în vederea atingerii obiectivelor înscrise în Strategia Europa 2020.

AAC subliniază că situația de pe piața muncii necesită o reacție urgentă. În ultimele 12 luni, numărul șomerilor a crescut cu 2 milioane, iar în prezent, numărul total al persoanelor care nu au un loc de muncă fiind de peste 25 de milioane. Șomajul pe termen lung a atins cote alarmante, iar, în multe țări, situația tinerilor s-a deteriorat în mod dramatic. AAC subliniază prioritățile în vederea pregătirii unei redresări generatoare de locuri de muncă, a îmbunătățirii capacității de inserție profesională și a promovării incluziunii sociale. Confruntate cu o creștere a numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, statele membre ar trebui să promoveze serviciile publice de ocupare a forței de muncă și să accelereze politicile active în domeniul pieței forței de muncă”, inclusiv asistența oferită persoanelor care își caută un loc de muncă, stagii de ucenicie, sprijin acordat antreprenorilor și stagii de calitate.

Situația tinerilor este deosebit de îngrijorătoare, în multe țări, șomajul în rândul tinerilor ajungând la 50 %. Comisia a înființat echipe de acțiune pentru a ajuta cele opt state membre cu cele mai ridicate niveluri de șomaj în rândul tinerilor în redirecționarea fondurilor UE pentru formarea profesională și programe de sprijin (a se vedea MEMO/12/100). De asemenea, AAC invită statele membre să dezvolte o „garanție pentru tineret”, prin care fiecare persoană cu vârsta sub 25 de ani primește o ofertă de un loc de muncă, beneficiază de posibilitatea de a-și continua studiile sau de un stagiu în termen de patru luni de la terminarea studiilor sau din momentul în care a devenit șomer. Comisia va prezenta, la 5 decembrie, o propunere completă privind garanțiile pentru tineret în cadrul pachetului privind locurile de muncă pentru tineri.

AAC pune accentul pe protecția categoriilor celor mai vulnerabile. Impozitele pe venit și contribuțiile la asigurările sociale ar trebui să fie reduse, în special în cazul persoanelor cu salarii mici, și ar trebui intensificate reformele menite să simplifice legislația muncii și să dezvolte programe de lucru flexibile, precum și să asigure o evoluție a salariilor care să sprijine crearea de locuri de muncă. De asemenea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura eficacitatea sistemelor de protecție socială și dezvoltarea strategiilor de incluziune activă pentru a contracara efectele crizei.

Concomitent cu AAC,Comisia publică cel de al doilea raport privind mecanismul de alertă referitor la dezechilibrele macroeconomice (RMA) (a se vedea IIP/12/1275). RMA oferă o primă lectură a politicilor economice ale statelor membre (cu excepția celor care fac parte dintr-un program UE-FMI) în baza unui tablou de bord format din 11 indicatori, axat pe evoluțiile în materie de competitivitate, îndatorare, prețuri ale activelor, ajustare și legături cu sectorul financiar. RMA 2013 demonstrează că se înregistrează progrese în ceea ce privește ajustarea dezechilibrelor macroeconomice. Deficitele de cont curent sunt în scădere în țările cu dezechilibrele externe cele mai mari, grație îmbunătățirii treptate a rezultatelor la export și creșterii competitivității, iar efectuarea corecției pe piața imobiliară este în curs. RMA 2013 solicită efectuarea unor analize aprofundate în ceea ce privește evoluția acumulării și a corectării dezechilibrelor macroeconomice în 14 state membre ale UE: Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Franța, Italia, Cipru, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Slovenia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit. Numai după finalizarea analizelor aprofundate, în primăvara anului viitor, Comisia va (concluziona asupra posibilei)/decide în legătură cu existenț(e )a unor dezechilibre sau dezechilibre excesive și va propune recomandări politice adecvate.

Comisia publică, de asemenea, primul său raport anual privind integrarea pieței unice (a se vedea MEMO/12/913), care monitorizează funcționarea pieței unice în cadrul semestrului european. Raportul macroeconomic, care oferă o imagine de ansamblu asupra situației economice, și proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă (a se vedea MEMO/12/914), în care sunt analizate situația socială și ocuparea forței de muncă în Europa, sunt anexate la AAC. Toate aceste rapoarte pun la dispoziția Comisiei analize și informații importante în vederea întocmirii recomandărilor specifice fiecărei țări, care urmează a fi prezentate în primăvară.

Etapele următoare:

În următoarele săptămâni, respectiv luni, diferitele formațiuni ale Consiliului vor dezbate pe marginea AAC și vor prezenta un raport Consiliului European din luna martie, astfel încât acesta să poată adopta orientări de politică adecvate pentru statele membre. Aceste orientări ar trebui incluse în planurile bugetare și economice naționale ale statelor membre, care urmează a fi prezentate Comisiei în luna aprilie. După analizarea acestor programe și ținând cont de prioritățile AAC, Comisia va publica recomandările specifice fiecărei țări în luna mai, astfel încât acestea să poată fi aprobate de Consiliul European din iunie. Ulterior, statele membre ar trebui să includă aceste orientări de politică în bugetele anuale și în legislația lor sectorială.

Context:

AAC stabilește care ar trebui să fie, în opinia Comisiei, prioritățile economice și sociale generale pentru anul următor. Aceasta oferă statelor membre orientări privind politica de stimulare a creșterii economice și a ocupării forței de muncă în conformitate cu strategia de creștere economică pe termen lung a UE, cunoscută sub numele de Strategia Europa 2020. AAC marchează începutul semestrului european, calendarul UE de coordonare a politicilor bugetare și economice, în cadrul căruia politicile naționale sunt analizate în mod colectiv și aprobate la nivelul UE pentru a garanta convergența planurilor definite la nivelul statelor membre. AAC se aplică la nivelul întregii UE, dar ulterior, pe parcursul semestrului european, va lua forma recomandărilor specifice fiecărei țări Aceasta este cea de a treia AAC de la introducerea semestrului european, în 2010.

Pagini Utile

● Pagina de internet dedicată Strategiei Europa 2020:
//ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm

● Analiza Anuală a Creșterii 2013 – întrebări frecvente:
//europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-910_en.htm

● Raport privind mecanismul de alertă 2013 – Sprijinirea ajustării macroeconomice în UE:
//europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1275_ro.htm

● Cel de al doilea raport privind mecanismul de alertă referitor la dezechilibrele macroeconomice din statele membre ale UE:
//europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-912_en.htm

● Raport privind stadiul integrării pieței unice (2013) – întrebări frecvente:
//europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-913_en.htm

● Raport comun privind ocuparea forței de muncă – întrebări și răspunsuri:
//europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-914_en.htm

● Analiza Anuală a Creșterii 2013 – Către sisteme fiscale echitabile și competitive:
//europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-915_en.htm

● Conferință de presă:
Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarii Algirdas Šemeta (taxare, uniune vamală, audit și anti-fraudă) și Laszlo Andor (afaceri sociale și ocuparea forței de muncă) poate fi urmărită pe pagina de internet a EbS.

Bucuresti, 29.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *