free download 78 travel guides written by experts

Ajutoare de stat: Comisia aproba harta ajutoarelor regionale 2014-2020 pentru Romania

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE în materie de ajutoare de stat, harta României privind acordarea ajutoarelor de stat pentru dezvoltarea regională în perioada 2014-2020, în cadrul noilor orientări privind ajutoarele regionale adoptate de Comisie în luna iunie 2013 (a se vedea IP/13/569). Noile orientări stabilesc condițiile în care statele membre pot acorda întreprinderilor ajutoare de stat în scopul dezvoltării regionale. Obiectivul orientărilor este de a promova creșterea economică și de a spori coeziunea în cadrul pieței unice.

Vicepreședintele Comisiei care răspunde de politica în materie de concurență, dl Joaquín Almunia, a declarat: „Noua hartă a ajutoarelor regionale stabilește un cadru clar în care România poate promova investițiile productive în regiunile defavorizate în perioada 2014­2020.”

Harta ajutoarelor regionale a României definește, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, regiunile care pot beneficia de ajutoare regionale pentru investiții acordate de autoritățile române și stabilește nivelurile maxime ale ajutoarelor (așa-numitele „intensități ale ajutorului”) care pot fi acordate întreprinderilor din regiunile eligibile. Harta va fi valabilă în perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020.

Întregul teritoriu al României va fi eligibil pentru ajutoare regionale pentru investiții. Nivelurile maxime ale ajutoarelor care pot fi acordate proiectelor regionale de investiții realizate de întreprinderile mari din zonele asistate se situează între 10% și 50% din costurile totale ale investiției, în funcție de regiune. Pentru investițiile realizate de IMM-uri, aceste procente pot fi majorate.

În temeiul orientărilor regionale, regiunile care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE sunt eligibile în mod prioritar pentru ajutoarele regionale pentru investiții, întrucât scopul principal al ajutoarelor regionale este acela de a promova dezvoltarea regiunilor defavorizate din Europa. În noua hartă, la această categorie se încadrează regiuni reprezentând 89,4% din populația României, iar acestea vor continua să fie eligibile pentru ajutoare regionale pentru investiții la intensități maxime variind între 35% și 50% din costurile eligibile ale proiectelor de investiții în cauză.

Și alte regiuni aflate într-o situație defavorizată față de media UE sau de media națională pot deveni eligibile dacă îndeplinesc anumite criterii și dacă respectă criteriul acoperirii demografice totale. Statele membre pot astfel gestiona propriile disparități regionale. Având în vedere că aceste regiuni sunt mai puțin defavorizate decât cele cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE, atât domeniul de aplicare geografic, cât și intensitatea ajutorului sunt limitate. În această categorie, regiunea din jurul Bucureștiului, în care locuiește 10,6% din populația României, va putea să beneficieze de ajutoare regionale pentru investiții la intensități maxime ale ajutorului variind între 10% și 35%.

Având în vedere că PIB-ul pe cap de locuitor în regiunea din jurul Bucureștiului nu se mai situează sub 75% din media UE, intensitățile maxime ale ajutoarelor regionale pentru investiții sunt mai mici decât în perioada precedentă. În restul regiunilor asistate, intensitatea maximă a ajutorului va rămâne neschimbată, cu excepția unei singure regiuni (Vest) în care se va înregistra o ușoară scădere (10 puncte procentuale), având în vedere că PIB-ul acesteia a crescut și că regiunea este în prezent mai puțin defavorizată față de media UE.

Context

Orientările privind ajutoarele regionale stabilesc normele în temeiul cărora statele membre pot acorda întreprinderilor ajutoare de stat pentru a sprijini investițiile în instalații de producție noi în regiunile defavorizate ale Europei sau pentru a extinde ori moderniza instalațiile existente. Scopul final al ajutoarelor de stat regionale este de a sprijini dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă. Orientările privind ajutoarele regionale cuprind norme pe baza cărora statele membre pot elabora hărți ale ajutoarelor regionale valabile pe întreaga perioadă de valabilitate a orientărilor. Hărțile identifică zonele geografice în care întreprinderile pot primi ajutoare de stat regionale și definesc procentul reprezentat de ajutoare din costurile investițiilor eligibile (intensitatea ajutorului). Costurile eligibile reprezintă partea din costurile totale ale investiției care pot fi luate în considerare pentru calcularea ajutorului.

Articolul 107 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) permite statelor membre să acorde ajutoare de stat pentru a promova dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forței de muncă extrem de scăzut. Potrivit orientărilor privind ajutoarele de stat regionale, aceste regiuni sunt zonele care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE și regiunile ultraperiferice. În plus, pentru a asigura o tranziție fără probleme, regiunile al căror PIB se afla în trecut sub pragul de 75% din PIB-ul UE vor continua să fie predefinite la nivelul UE ca fiind eligibile pentru ajutoare regionale. Articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE autorizează ajutoarele de stat destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activități sau a anumitor regiuni economice, în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun. Orientările privind ajutoarele de stat regionale definesc aceste regiuni ca zone ale statelor membre care sunt defavorizate față de media UE sau față de media națională. Acoperirea demografică este repartizată între statele membre în funcție de criterii socioeconomice care țin seama de disparitățile regionale, inclusiv de șomaj, atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Ulterior, este la latitudinea fiecărui stat membru să decidă, în harta sa regională, care este cea mai bună modalitate de a utiliza această marjă de manevră pentru a defini mai multe regiuni eligibile în scopul gestionării disparităților regionale interne.

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.38364 în Registrul ajutoarelor de stat pe pagina de internet dedicată concurenței de îndată ce vor fi soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate. State Aid Weekly e-News conține lista celor mai recente decizii referitoare la ajutoarele de stat publicate pe internet și în Jurnalul Oficial.

Bucuresti, 09.04.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *