free download 78 travel guides written by experts

13,5 milioane de euro pentru educație de calitate în creșe

Ministerul Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Educație de calitate în creșe”, cu o alocare totală de 13,5 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU).

MFE așteaptă propuneri de proiecte de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și agenții sau structuri aflate în subordinea/coordonarea lui, de la organisme publice cu atribuţii în domeniul educației, formării profesionale şi asigurării calității, în parteneriat cu actori relevanţi în domeniul învățământului antepreșcolar (autorități publice locale, organizaţii neguvernamentale, organizații sindicale etc.).

În cadrul apelului vor fi finanţate activităţi care privesc:
• formarea profesională a cadrelor didactice, a managerilor școlari și a personalului de îngrijire din creşe;
•  amenajarea spațiilor educaționale pentru creșe sau pentru grupe de antepreşcolari înființate în cadrul grădinițelor;
• testarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu pentru învățământul antepreșcolar în creșe pilot;

Educaţia timpurie este esenţială pentru integrarea în societate a copiilor şi le poate oferi, în special copiilor provenind din medii dezavantajate, șansa de a se forma, de a-și asigura un nivel de trai decent, de a-și găsi mai ușor un loc de muncă. La nivelul Uniunii Europene, până în 2020, cel puțin 95% din copiii preșcolari care au împlinit 4 ani ar trebui să fie integrați în sistemul de educație corespunzător vârstei. În acest sens, apelul va avea ca impact:
• peste 7.200 de antepreșcolari intrați în sistemul de educație;
• peste 2.200 de cadre didactice, personal de îngrijire și manageri școlari pregătiți să lucreze cu copiii de vârstă de la 0 până la 3 ani;
• peste 2.500 de părinți/tutori ai antepreșcolarilor sprijiniţi.

Detalii despre apel găsiți în fișierul atașat. MFE primeşte recomandările referitoare la Ghidul Solicitantului „Educație de calitate în creșe”, până la data de 9 septembrie 2016, pe adresa: ghid.crese@fonduri-ue.ro.

Informații despre apelul de proiecte „Educație de calitate în creșe”
• apelul sprijină măsura 3.1 „Creşe comunitare în urban şi plată îngrijitori în rural” din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei.
• face parte din POCU Axa prioritară nr. 6. Educație și competențe; Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare; Obiective Specifice: O.S.6.2. — Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; şi O.S.6.6. — Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:
Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *